" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano

Procés participatiu per a l'elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Participa en l’elaboració del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana.

Els objectius del IV Pla són:

 1. Definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió del poble gitano.
 2. Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en diferents àmbits.
 3. Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.
 4. Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

 

El IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 s’estructura en 4 eixos principals: educació, treball, habitatge i salut. Per tal d’oferir una resposta més ajustada a les necessitats i propostes del poble gitano s’han realitzat sessions de debat a localitats amb una forta presencia d’aquesta: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa.

Participa deixant els teus comentaris en línia!

D’altra banda, s’obre aquest espai en línia per tal de rebre altres aportacions sobre mesures per dur a terme els objectius del pla.

 • Eix Educació
 • Eix Treball
 • Eix Habitatge
 • Eix Salut

Tots aquests objectius es volen dur a terme mitjançant:

 • El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del Poble Gitano;
 • La contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al Poble Gitano, per tal de respectar i millorar les línies d’acció política adreçades a la inclusió social del Poble Gitano;
 • La consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, així com altres experiències d’èxit que estan contribuint a la millora de la situació del Poble Gitano;
 • La implicació de la població gitana en tot el procés de elaboració del Pla, així com durant el procés de seguiment i avaluació d’aquest;
 • La col·laboració i diàleg permanent amb les autoritats nacionals, regionals i locals de Catalunya.

L’elaboració i implementació del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 compta amb la participació de la comunitat gitana a través del grup de renovació del Pla i del Consell Assessor del Poble Gitano, òrgan de representació oficial. La implementació efectiva del Pla també es du a terme per persones del poble gitano contractades per a l’equip tècnic del Pla Integral, el 50% del personal que du tasques d’implementació, monitorització i seguiment de les accions del Pla són de la comunitat gitana.

Un altre element destacable del Pla és fer arribar les seves accions i contingut al conjunt de la ciutadania gitana no associada, això es vehicula a través del Pativalé Manusa, un òrgan intern de la comunitat gitana format per persones d’aquesta comunitat reconegudes i respectades.

Educació

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

En l’àmbit educatiu, la Comissió Europea posa un èmfasi especial a assegurar el ple accés a l’educació de qualitat i garantir que els nens i les nenes gitanos completin, almenys, els estudis obligatoris. Algunes de les accions que recomanen per assolir aquests objectius són les següents: eliminar la segregació escolar; reduir l’abandonament escolar prematur; incrementar l’accés a l’educació de la primera infància; fomentar una major participació dels familiars i millorar la formació dels docents.

Segons dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, durant el curs 2012-2013 el 64,4% dels nois i noies gitanos entre 16 i 24 anys no van obtenir el títol de graduat en ESO, en el conjunt de l’Estat espanyol. Només un 3,4% de la població gitana cursava batxillerat en les mateixes dates.

Per altra banda només 2 de cada 1000 gitanos o gitanes arriba a la universitat, i 7 de cada 100 finalitza l’Educació Secundària (FSG,2014).

- Quines mesures creus que s’han d’aplicar per incrementar l’escolarització a l’educació infantil de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys?

- Com es podria reduir l’absentisme i l’abandonament escolar i incrementar l’èxit educatiu entre l’alumnat gitano a primària i secundària?

- Quines eines i mesures es poden utilitzar per garantir la idoneïtat, competència i motivació del professorat i dels agents educatius que treballen amb població gitana?

- Com podem aconseguir incrementar el nombre d’alumnat gitano que cursen estudis postobligatoris i/o universitaris?

Treball

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

En l’àmbit de treball, la Comissió elabora un informe sobre la situació social dels romanís i insta als estats membres a dur a terme una sèrie de mesures per millor el seu accés al mercat de treball a la UE. Entre altres recomanacions, convida els estats membres a donar suport a la primera experiència laboral, el foment de l’emprenedoria i el treball per compte propi i eliminar la discriminació que dificulta la (re)inserció en el mercat laboral.

Segons dades de la Fundación Secretariado Gitano la taxa d’atur entre la població gitana a l’Estat espanyol el 2013 és del 42%, 17 punts per sobre de la resta de la població de l’Estat.

En l’àmbit europeu la taxa mitja d’ocupació EU és de 68,8%, en el cas del poble gitano és 2 vegades inferior (European Comission, 2012)

- Quines accions duries a terme per millorar l’ocupabilitat de la població gitana?

- Com garantiries les prestacions socials de persones i famílies gitanes, en situació de vulnerabilitat?

- Com milloraries l’alfabetització digital i l’ús de les TIC?

- Com preservaries la pràctica de la venda no sedentària en condicions adequades?

Habitatge

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

La Comissió en matèria d’habitatge es marca com a fita acabar amb la desigualtat entre la proporció de gitanos amb accés a l’habitatge i a serveis públics i la de la resta de la població.

En l’àmbit de l’habitatge entre un 10% i un 12% viu en xaboles (European Comission, 2012) i més del 60% del poble gitano viu en barris gueto (La Parra, 2012).

 - Com eradicaries els assentaments de famílies a Catalunya?

- Quines accions proposaries per incrementar l’accés als habitatges públics?

- Com es podria aconseguir solucions ràpides i efectives per a l’obtenció o el canvi de domicili en cas de situacions de caràcter excepcional (situacions de risc, conflictes, perills, etc.)?

Salut

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

En l’àmbit de treball, la Comissió es marca com objectiu reduir les desigualtats de estatus sanitaris entre la població gitana i la resta i oferir als gitanos i gitanes accés a una sanitat de qualitat, especialment per als nens i nenes i les dones.

L’Estudi sobre la població gitana a Catalunya (2005) apuntava l’alarmant diferència entre l’esperança de vida de les dones gitanes (55 anys) i les dones no gitanes (82 anys) a Catalunya.

A Europa, l’esperança de vida de la població gitana és 10 anys inferior respecte de la població no gitana i la mortalitat infantil és 2 vegades major (European Comission, 2012).

 - Quines accions duries a terme per fomentar que els nens i les nenes gitanos practiquin hàbits saludables en la seva alimentació i en la seva activitat física?

- Com faries per millorar el seguiment pediàtric, oftalmològic i l'atenció bucodental dels nens i nenes gitanos?

- Quines accions desenvoluparies per millorar el seguiment ginecològic de les noies i dones?

- Com faries per millorar la situació hospitalària i/o de defunció d’una persona gitana?

Propostes Veure tots (2)

Cal tenir en compte que no existeix un cens oficial d'habitants gitanos, de manera que les xifres...
En primer lloc volem deixar clar el nostre posicionament com a entitat respecte als problemes...
Veure tots (2)
Departament Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data de finalització 28 de Abril de 2017
Referència: II-PART-2017-03-67

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pla-integral-poble-gitano/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pla-integral-poble-gitano/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

4

Seguidores

2

Propostes