" class="part-icon-bars">

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Fase 3 de 3
Retorn 16/12/2023 - 22/02/2024
Fases del procés

Els eixos de debat que proposem organitzen les sessions participatives presencial i també us poden servir per guiar i informar la participació en línia a través de l'Espai de propostes d'aquest portal.

Eix 1. Les necessitats d’habitatge i el model urbà

L’objectiu d’aquest eix és deliberar sobre les necessitats de la població (en especial el col•lectiu de joves i famílies joves per fomentar el seu arrelament) en relació a l’habitatge, així com detectar les oportunitats i mancances dels teixits urbans.

Entre d’altres coses, debatrem sobre les problemàtiques amb l’habitatge per diversos col·lectius (gent gran, gent jove o famílies), el paper del casc antic als municipis (activitats que han d’acollir o la recuperació d’habitatges buits), sobre els tipus d’habitatges més adients, les mancances en la regulació actual dels plans urbanístics o les mancances detectades en l’espai públic.


Eix 2. La protecció i regulació dels espais oberts

L’objectiu d’aquest eix és detectar els processos que afecten la diversitat biològica, la connexió ecològica, l’activitat agrícola, el paisatge i els serveis ecosistèmics i proposar estratègies per protegir i millorar els valors naturals, productius i socials del mosaic agroforestal que caracteritza aquest àmbit territorial.

Entre d’altres coses, debatrem sobre les instal·lacions de centrals per a la producció d’energia renovable (els reptes i amenaces que suposen, on s’haurien d’ubicar i com o quin hauria de ser el destí de l’energia), el model agrícola que volem (regulacions pel manteniment de marges i topografia o el manteniment del model tradicional), sobre els espais oberts (el seu valor i identificar-los al territori) o el risc d’incendis.


Eix 3. El model econòmic-productiu de les Garrigues Altes

L’objectiu d’aquest eix és detectar les dificultats per garantir la viabilitat de les activitats econòmiques a les Garrigues Altes i proposar estratègies per tal de desenvolupar noves activitats.

Entre d’altres coses, debatrem sobre els principals reptes i dificultats de les activitats econòmiques a les Garrigues Altes en els diversos sectors, com potenciar l’economia (quines activitats, la possibilitat de crear una indústria artesanal vinculada a productes propis, els elements (agroalimentaris, arquitectònics o culturals) que poden fer de pilar per a per establir una marca Garrigues Altes amb capacitat d’atracció turística o les dificultats del sector agroramader (abastament d’aigua o transformació del secà al regadiu).


Eix 4. Les infraestructures i el model territorial

L’objectiu d’aquest eix és detectar les potencialitats i mancances en relació a les infraestructures i la vertebració del sistema urbà de les Garrigues Altes. En allò referent a la mobilitat, analitzar la mobilitat interna dins de l’àmbit, així com la connectivitat del sistema amb l'exterior. En relació al serveis analitzar l’abastament i el sanejament de l’aigua, la regeneració dels residus, així com la connexió a la xarxa digital. En relació als equipaments identificar les mancances.

Entre d’altres coses, debatrem sobre problemes de mobilitat i com millorar el transport públic, problemàtiques relacionades amb les xarxes de serveis (abastament i el sanejament de l’aigua, tractament dels residus o la connexió digital), el paper de la Granadella i els altres municipis de les Garrigues Altes o quines són les necessitats pel que fa a equipaments municipals o mancomunats.