" class="part-icon-bars">

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, per regular la prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment.

Fase 3 de 3
Retorn 20/09/2022 - 04/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Modificar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, per tal de regular la prestació econòmica per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment, prevista als articles 9 i 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Aquests articles van ser modificats per l’article 162 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Els objectius a assolir amb la iniciativa proposada són:

Afavorir que un major nombre de famílies vulnerables econòmicament, puguin fer front a les noves necessitats que comporta l’arribada d’un infant per a la família, i conciliar la vida familiar i laboral.

Garantir que les famílies reben recursos econòmics per part de l’Administració, d’acord al seu nivell d’ingressos.

Facilitar la tramitació electrònica dels procediments per a les famílies sol·licitants de l’ajuda econòmica per naixement, adopció, tutela o acolliment.

Assolir la màxima eficiència i l’optimització de recursos, tot i incrementant l’eficàcia i la qualitat del procés d’atorgament de la prestació.

Reduir les càrregues administratives que afecten a les persones sol·licitants de la prestació, en l’aportació de les dades i document necessaris per la tramitació dels procediments administratius. A aquests efectes, garantir la interoperabilitat i l’intercanvi efectiu de dades entre les administracions públiques.

Garantir la seguretat jurídica i la coherència de la normativa reguladora de la prestació econòmica, sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment.

Els objectius de la consulta són:

Obtenir informació per tal d’adequar els requisits de la nova prestació a l’actual context social i econòmic.

Conèixer l’opinió sobre el suport econòmic que fa el Departament de Drets Socials en relació amb les famílies en condicions de vulnerabilitat en el moment de la vinguda d’un infant.

Conèixer l’opinió sobre la conveniència de la prestació econòmica prevista pel Departament per tal de reduir la vulnerabilitat d’aquestes famílies davant la vinguda d’un infant.

Garantir l’accés a la informació de la prestació econòmica al major nombre de persones que puguin presentar indicis de vulnerabilitat econòmica.

Adequar els requisits de la nova prestació mitjançant el seu desenvolupament normatiu.

Conèixer l’opinió sobre les actuals càrregues administratives que afecten a les persones sol·licitants de la prestació i les reduccions possibles a efectuar.

Preguntes per centrar les aportacions

1.- Considera que aquesta prestació prevista pel Departament de Drets Socials facilita que les famílies puguin fer front a les noves necessitats que comporta l’arribada d’un fill o filla? 

2.- Considera que aquesta prestació prevista pel Departament de Drets Socials facilita la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies? 

3.- Considera que aquesta prestació prevista pel Departament de Drets Socials afavoreix les famílies amb més dificultats econòmiques i preveu possibles situacions de vulnerabilitat? 

4.- Considera que cal modificar el topall d’ingressos i així possibilitar l’accés d’un major número de persones a l’ajuda econòmica? 

5.- És necessari ampliar el termini per presentar la sol·licitud? 

6.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p. ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.) 

7.- S’haurien de preveure altres objectius diferents? 

8.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de ciutadans i entitats, però dirigida especialment a aquells col·lectius que preveuen l’arribada d’un fill o filla a la seva llar, ja sigui per naixement, adopció, tutela o acolliment, i que presentin indicis de vulnerabilitat econòmica.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Direcció General de Prestacions Socials
Unitat promotora Servei de Prestacions en l'àmbit de les Famílies
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Agost de 2022
Data de finalització 19 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2022-07-524

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/prestacioeconomicapernaixement/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/prestacioeconomicapernaixement/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

26

Seguidores