" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per modificar el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es modifiqui el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra (en endavant, CME).

Fase 2 de 2
Retorn 24/02/2023 - 24/03/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, disposa que els llocs de treball del CME es poden proveir pels sistemes de: concurs- oposició, concurs, i lliure designació.

El Decret 401/2006, de 24 d’octubre, el qual estableix el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, va desenvolupar la llei esmentada. D’ençà de l’aprovació d’aquesta norma s’han posat de manifest algunes dificultats relacionades amb diferents aspectes de la regulació, per la qual cosa es fa necessària la seva actualització.


Objectius de la consulta

  • Actualitzar el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra en determinats aspectes que cal reformar, concretament en l’àmbit dels procediments de provisió per concurs.
  • Donar compliment a diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relacionades amb els sistemes de provisió de llocs de treball del CME i establir una definició del concurs específic.
  •  Atorgar la cobertura reglamentària necessària per implementar l’Acord del Govern, del 20 de desembre de 2022, pel qual s’estableixen els criteris de territorialitat de les convocatòries per accedir a diverses categories del cos de Mossos d’Esquadra precitat anteriorment.
  •  Actualitzar la normativa i dotar de major seguretat jurídica els diferents sistemes de provisió. 


Principals aspectes que es volen modificar

  • Mitjançant la Relació de Llocs de Treball (RLT), s’han delimitat els llocs de treball que s’han de proveir per concurs específic d’aquells que s’han de proveir per lliure designació (d’acord amb la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem). Tanmateix, resten pendents d’incorporar al reglament els aspectes propis, és a dir, les especialitats que han de regir el procediment de provisió per concurs específic del CME.

  • Diferenciar i clarificar dues de les formes de provisió temporal motivades per necessitats del servei: l’encàrrec de funcions i el desenvolupament temporal de funcions o la realització de tasques.

  • Incorporar el que disposa l’article 53 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que va afegir un apartat a l’article 21 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, sobre optar a places segons criteris territorials i d’especialitat que es determinin per Acord del Govern.

  • Incorporar la mobilitat de les funcionàries víctimes de violència de gènere, segons fou introduïda com a sistema de provisió per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures per a la protecció integral contra la violència de gènere, i en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

  • Fer efectiu el dret a la protecció i a l’assistència social integral, dels funcionaris que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, el seu cònjuge o persona que hagi conviscut amb relació d’afectivitat anàloga, i els fills dels ferits i morts, sempre que tinguin la condició de funcionaris i de víctimes del terrorisme, així com els funcionaris amenaçats en els termes de l’article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Gener de 2023
Data de finalització 23 de Febrer de 2023
Referència: II-PART-2023-01-553

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/provisiocosMossos/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/provisiocosMossos/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>