" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

#PTPPenedès PTP Penedès

Fase 4 de 5
Fase d'exposició pública de l'Avantprojecte 06/02/2024 - 07/06/2024
Fases del proceso

Aquí trobaràs la introducció al Pla territorial parcial del Penedès.

Eix 1. La protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic

Durant les darreres dècades s’han produït diferents fenòmens que han afectat la qualitat dels espais oberts. La forta tendència a la dispersió de la urbanització i de les d’activitats en aquest tipus de sòl posa en qüestió els valors i les funcions territorials. D’altra banda, els espais oberts amb més proximitat als nuclis urbans desenvolupen importants funcions socials, productives i ambientals i a la vegada són els que suporten major pressió urbana.

L’objectiu d’aquesta sessió serà detectar els processos que afecten la diversitat biològica, la connexió ecològica, l’activitat agrícola o els serveis ecosistèmics i proposar estratègies per protegir i millorar els valors natural, productiu i social del mosaic agroforestal que caracteritza aquest àmbit territorial. Així mateix és de cabdal importància donar respostes als reptes que planteja el canvi climàtic.

Presentació d'espais oberts

Eix 2. El model territorial dels assentaments, el model urbà, la infraestructura verda i l'espai periurbà

El fort creixement de sectors residencials en baixa densitat a partir dels anys seixanta ha comportat un important consum de sòl al Penedès i la major part d’aquestes urbanitzacions pateixen de manca d’estructura urbana, de serveis, d'equipaments de proximitat, d'espai públics o de transport públic.

D’altre banda els creixements projectats en els darrers anys són excessius i no responen a un desenvolupament urbanístic sostenible. El Pla vol superar el model de les darreres dècades i prioritzar la intervenció sobre la ciutat construïda posant èmfasi en el reciclatge urbà, en la infraestructura verda i en la relació dels assentaments amb el seu entorn natural.

L’objectiu de la sessió és debatre sobre el model territorial que el Pla hauria de potenciar. En aquest sentit, cal abordar la temàtica des d’un triple vessant: la física (model urbà), l’ambiental (ecosistemes urbans) i la social (inclusió social). Així mateix, és important també plantejar qüestions com la perspectiva de gènere i de salut.

Eix 3. El model econòmic i productiu, els polígons d'activitat econòmica, el model turístic

El Penedès està situat dins la tercera corona en relació amb les àrees d’activitat econòmica i industrial de Catalunya, és a dir, entre 40km i 100km de Barcelona. Aquesta proximitat a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, als seus ports, així com als aeroports del Prat i Reus, junt amb la seva posició estratègica sobre el corredor del Mediterrani, el converteix en un territori amb forta pressió per la localització de polígons d’activitat econòmica. D’altre banda, es tracta d’un territori de gran valor agrícola i paisatgístic, i les àrees d'activitat econòmica, a més de comportar un important consum de sòl, de vegades, generen un fort impacte ambiental i paisatgístic.

L’objectiu de la sessió és debatre sobre el model econòmic i productiu de la vegueria, les oportunitats i reptes vinculats als polígons d’activitat econòmica, així com determinar el paper del Penedès dins el context català.

Presentació d'assentaments urbans i activitat econòmica

Eix 4. La mobilitat interna, la mobilitat de traspàs, les infraestructures energètiques

La sessió pivota entorn dels fluxos de persones i mercaderies a l’àmbit del Penedès. S’abordaran aspectes com la vertebració interna de l’àmbit, la connectivitat nord-sud, el reconeixement i potenciació de ròtules com el Vendrell, les necessitats de millora de la xarxa i dels accessos existents, les propostes de nous traçats, el transport públic i la mobilitat tova. També es plantegen qüestions com la integració de les actuacions als condicionants paisatgístics i la funció de determinades xarxes com a miradors del territori. Altres temes a tractar en la sessió són les xarxes de serveis i la transició energètica.

Presentació d'infraestructures de mobilitat