" class="part-icon-bars">

Accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de procediment d’autorització per a l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

Fase 3 de 3
Retorn 14/03/2019 - 14/05/2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Recollir aportacions que millorin el projecte de decret a partir d'un protocol d'accés a dades confidencials amb finalitats científiques, com ara la determinació dels criteris d'accés, dels requisits dels projectes de recerca, i les garanties de seguretat i preservació de les dades

Objectiu de la consulta

La consulta vol recollir aportacions que coadjuvin a millorar el projecte de decret, en els aspectes següents:

1.   Protocol d’accés a dades confidencials amb finalitats científiques, en concret: 

  • Determinació dels criteris per al reconeixement de les entitats i de les persones que poden accedir a dades confidencials amb finalitats científiques.
  • Establiment dels requisits, tramitació i valoració dels projectes de recerca.
  • Establiment de les condicions d’accés i ús de les dades.
  • Determinació de les mesures que han de garantir la seguretat i preservació de les dades.


Preguntes per a orientar les aportacions

  1. Considereu que s’ha descrit adequadament la necessitat d’elaborar una norma amb aquesta finalitat? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats? 
  2. Valoreu positivament l’establiment d’un marc normatiu per a la reutilització de les dades estadístiques amb finalitats científiques?  
  3. Quins requeriments creieu que haurien de satisfer els projectes de recerca? 
  4. Considereu que el fet que l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques hagi de respectar, a banda del secret estadístic, les exigències de la normativa de protecció de dades, augmenta la confiança dels ciutadans? Com valoreu el fet que només s’autoritzi l’accés a dades que no permeten una identificació directa de les persones? 
  5. Penseu que hi ha suficient coneixement i conscienciació per part de la ciutadania i per part dels organismes públics sobre el fet que les polítiques públiques s’han de definir i implementar a partir del coneixement basat en l’evidència científica de les dades que reflecteixen la realitat sobre la qual es vol actuar? I del fet de la utilitat de l’estadística per aconseguir que aquestes dades siguin més rigoroses i fiables?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o a qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal

Qui hi participa Ciutadans, instituts d’investigació científica, investigadors, centres de recerca i entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques
Disposa de retorn No
Data d'inici 12 de Febrer de 2019
Data de finalització 14 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-02-212

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/secret/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/secret/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

168

Seguidores