" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del proceso

En aquesta secció pots trobar els informes generats durant el procés i els documents de referència per als diàlegs i les aportacions. Al final de l'apartat s'adjunta un glossari d'acrònims utilitzats en la documentació tècnica.

FASE 4. RETORN

MEMÒRIA FINAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Memòria del procés participatiu "El futur de l'aigua a Catalunya 2019-2022"


4.1. RETORN GIRONA

4.2. RETORN TARRAGONA

4.2. RETORN BARCELONA 1

4.2. RETORN BARCELONA 2

4.2. RETORN PLATAFORMA


FASE 3. MESURES

3.2. INFORMES DE LES SESSIONS DE MESURES


TAULA 5. INUNDABILITAT


TAULA 4. CONTAMINACIÓ ASSOCIADA A PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I RAMADERES


TAULA 3. CONTAMINACIÓ URBANA I INDUSTRIAL


TAULA 2. ABASTAMENT I RECURSOS HÍDRICS


TAULA 1. QUALITAT DE LES AIGÜES I RESTAURACIÓ FLUVIAL


3.1. ESBORRANYS DEL PLA DE GESTIÓ I EL PLA DE MESURES PER AL DIÀLEG

Aquí teniu els documents de referència oberts a la participació. Són la proposta inicial de l'ACA per consultar prèviament a la participació.

TAULA 5. INUNDABILITAT


TAULA 4. CONTAMINACIÓ ASSOCIADA A PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I RAMADERES


TAULA 3. CONTAMINACIÓ URBANA I INDUSTRIAL


TAULA 2. ABASTAMENT I RECURSOS HÍDRICS


TAULA 1. QUALITAT DE LES AIGÜES I RESTAURACIÓ FLUVIALGlossari d'acrònims


ACA : Agència Catalana de l’Aigua

AEI: Agència Estatal d'Investigació

AETR: Aigua en temps real

AGM : Àrea de Gestió del Medi

AGORA: Anàlisi per la millora de l’alerta primerenca i Generació d’un ObseRvAtori d’inundacions i altres eines participatives

APRI: Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació

APT: Autoritat Portuària de Tarragona

ARC : Agència de Residus de Catalunya

ASAR : Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals

ARPSI: Àrea amb risc potencial significatiu d’inundació

ATL : Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

BCAM: Bones condicions agràries i mediambientals

BDH : Base de dades hidrogeològica

BNG: Balanç de nitrogen en granja

CAT : Consorci d'Aigües de Tarragona

CCE: Conques catalanes de l'Ebre

CdA: Consell d'administració de l'ACA

CE: Conques de l'Ebre

CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas  

CHE: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

CIC: Conques internes de Catalunya

COHPA: Programa de control oficial d’higiene en la producció primària agrícola i de l’ús de productes fitosanitaris

CR: Comunitat de Regants

CUSA: Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua

DAR: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

DARPAM: Departaments d’Agricultura, Alimentació, Pesca, Alimentació i Medi Natural

DCFC: Distrito de cuenca fluvial de Catalunya

DGPC: Direcció General de Protecció Civil

DIA: Declaració d’Impacte Ambiental 

DIBA: Diputació de Barcelona

DMA: Directiva marc de l’aigua

DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DPH: Domini públic hidràulic 

DPMT: Domini públic marítim terrestre

DPOEF: Departament de Planificació i Ordenació de l'Entorn Fluvial

DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

DSS: Descàrregues dels sistemes de sanejament

DSU: Descàrrega de sistemes unitaris en temps de pluja

DTES: Departament de Territori i Sostenibilitat 

EBAR: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales

EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals

EFAS: European Flood Awareness System

ELA: Entitat local de l'aigua

ENP: Espai natural protegit

EPIC: Les sigles en anglès de càlcul de l’impacte de polítiques ambientals

ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable

EXOCAT: Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya 

FECYT: Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

GESFER: Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya

IBICAT: Índex d'integritat biòtica

ICAEN: Institut Català de l'Energia

ICGC: Institut Cartogràfic de Catalunya

ICM-CSIC Institut de Ciències del Mar - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

ICR: Índex de Càrrega Ramadera

ICRA: Institut Català de Recerca de l'Aigua

IGC: Institut Geològic de Catalunya

IMPRESS: Anàlisi d’impactes i pressions

ISA: Informe de sostenibilitat ambiental

ITAM: Dessalinitzadores

LGF: Llibre gestió fertilitzants

MAPRI: Mapes de perillositat i risc d’inundació 

MARM: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

MCINN-AEI: Ministeri de Ciència i Innovació

MITECO: Ministeri per la Transició Ecològica 

ONG: Organització no governamental 

PAC: Política Agrícola Común

PAM: Pla d'actuació municipal

PAN: Pla d’Acció Nacional

PATT: Pla anual de transferència tecnològica

PAU: Pla d'autoprotecció

PDIS: Pla director integral de sanejament

PDR: Pla de desenvolupament rural

PDU: Pla director d'usos

PEIN: Pla d'espais d'interès natural

PEF: Planificació de l'espai fluvial

PEFCAT: Planificació dels espais fluvials de les conques hidrològiques de Catalunya

PERA: Pla especial de reordenació d’abocaments

PES: Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera 

PGAC: Pla de gestió de l'aigua de Catalunya

PGDCFC: Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

PGDR: Plans gestió dejeccions ramaderes

PGRI: Pla de Gestió del Risc d'Inundacions

PGS: Pla de gestió de sequera

PIB: Producte interior brut

PM: Programa de mesures

PMM: Pla de mesures mínimes

PN: Parc Natural

POE: Pla d'ordenació d'extracció d'aqüífers

POVIBA: Xarxa d’abastament supramunicipal dels municipis de La Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Batea

PRAC: Programa de reutilització d’aigua a Catalunya

PROGRIC: Programa de gestió de residus industrials de Catalunya

PSAAC: Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya

PSARI: Programa de sanejament d’aigües residuals industrials

PSARU: Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes

PSCM: Pla sectorial de cabals de manteniment

PsiC: Programa de Seguiment i Control 

PUOSC: Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

PZCM: Pla zonal de cabals de manteniment

QUASAR: Químics -usos- aigües subterrànies basats en l’avaluació de risc

RAMSAR: Conveni relatiu als Humedals d’Importància Internacional especialment com Hábitat d’Aus Aquàtiques.

RD: Reial decret

REC: Règim d'explotació conjunt

REC’s: Regles d’Explotació Coordinades

RFN: Reserves naturals fluvials 

SAMCAT: Sistema d’adquisió i monitoreig del ccle de l’aigua al territori

SBN: Solucions Basades en la Natura 

SuDS: Mesures de drenatge sostenible

SVV: Servei de Sanitat Vegetal

TGV: Tren de gran velocitat

TOPOGRAPO: Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera

TRI: Trams amb risc significatiu d’inundació

UE: Unió Europea

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

VISCAT: Visualitzador de la informació generada en els sistemes d’informació hidrològica en temps realXA

CQ

A:


Xarxa Automàtica de Control de la Qualitat de l'Aigua

X

N


2000:Xarxa Natura 2000