" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

93_Coordinació entre administracions.

12/12/2019 18:07  
Acceptades
Treballar millor la prevenció de les inundacions i la millora en la coordinació entre administracions i els recursos assignats. Amb relació a la neteja de rieres: qui és el responsable del manteniment preventiu?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així doncs, el PGRI constitueix en si mateix l’eina de coordinació i gestió entre els diferents actors implicats en l’avaluació i gestió del risc d’inundació al districte de conca fluvial de Catalunya.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’informació pública per un període de 3 mesos.
Pel que fa a les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques, l’ACA executa les actuacions en trams de lleres no urbanes mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes, s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres urbanes, i d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, correspon als ajuntaments la seva execució (sens perjudici de l’autorització de l’Agència). No obstant, l’ACA contribueix al seu finançament mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. Aquestes convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77348
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77348/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77348/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots