" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

316_Neteja pels pagesos amb supervisió de l’ACA.

23/12/2019 12:44  
Acceptades
Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la brossa. Sota la supervisió de l’ACA, els torrents podrien ser netejats pels pagesos, els quals estarien disposats a fer-ho però no tenen l’autorització. En cas que es pogués fer, cal que tinguin traçat amb corbes reforçades amb bosc de ribera, evitant fer trams rectes, ja que perjudiquen la situació en cas d’inundació.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres mitjançant la presentació d’una declaració responsable amb un període mínim d’antelació de quinze dies hàbils abans d’iniciar l’activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més informació al següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7
Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l’enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l’article 3 del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) pugui ser considerada com a residu municipal.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77588
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77588/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77588/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots