" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_10_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:16  
Acceptades

Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els recursos i esforços destinats a aquesta línia d’actuació, perquè a les comarques de Girona, a la conca del Ter, Fluvià i Muga hi ha molts i molts kilòmetres de llera i cal apostar-hi.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual.
En aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027) l’ACA ha augmentat substancialment el pressupost destinat a tasques de manteniment i conservació de lleres públiques, passant dels 5,4 M€ planificats en el cicle anterior (2016 – 2021) a un total de més de 27 M€ a ser executats en els propers 6 anys. Per altra banda, cal destacar que en el període 2016 – 2021 la despesa finalment executada en actuacions de manteniment i conservació de lleres també va excedir substancialment la inversió inicialment planificada, assolint-se una despesa total de 7,51 milions d’euros.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82177
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82177/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82177/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots