" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_04_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:53  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es dona la paradoxa que els municipis saben que el risc és menor si el riu està lliure, però tot i això continuen posant infrastructures i coses molt a prop. Es pregunta si hi ha control exhaustiu del que es fa al costat de les lleres.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. Les ocupacions i activitats a les zones inundables estan regulades pel Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües). En aquest sentit, totes les obres i activitats en zona de domini públic hidràulic (DPH) han de ser autoritzades per l’organisme de conca, és a dir, per l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas del districte de conca fluvial de Catalunya. Pel que fa a les activitats en zona de policia, únicament requeriran d’autorització aquelles actuacions incloses a l’article 9.1 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Per altra banda, l’ACA emet també informe a la zona de flux preferent i a la zona inundable, independentment de si aquestes zones excedeixen o no la zona de policia, en els termes que estableix l’article 25.4 del text refós de la llei d’aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües). Pel que fa a les autoritzacions fora de la zona de policia, correspon a l’administració competent d’autoritzar l’ocupació i/o l’activitat el verificar el compliment de l’RDPH, en tractar-se de normativa bàsica d’obligat compliment.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82245
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82245/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82245/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots