" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre la revisió i ampliació de les zones vulnerables

#zonesvulnerables Consulta pública prèvia en relació amb el projecte d’Ordre per la qual es revisen i s’amplien les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 28/07/2019 - 12/09/2019
Fases del procés

Mesures per disminuir la contaminació per nitrats

18/07/2019 17:12  
1- Limitar la cabana porcina. 2- Retornar al jaç de palla o similars, ja que així no es genera purí com a tal i la dejecció es manté sòlida i facilita la seva aplicació al camp, les plantes ho poden aprofitar per la lenta alliberació del nitrat i es disminueix la contaminació dels aqüifers al no percolar el purí. 3- Si no es pot el punt anterior, buscar sistemes d'assecatge del purí per tornar-lo sòlid. Per exemple fer plantes d'assecatge solars. ##zonesvulnerables
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2019-07-76004
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/f/2633/proposals/76004/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/f/2633/proposals/76004/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb JORGE

Si limites la cabana ramadera en una zona vulnerable la contaminació per nitrats d'aigues no es solucionarà, la mostra es les zones designades des de fa molts anys com zona vulnerable (aigues contaminades per nitrats) i la cabana ramadera és insignificant. En el mateix títol ja diu nitrats procedents de fonts agràries, quan les fonts poden ser d'altres i no si vol posar el foco d'atenció.
L'aplicació del purí s'ha de fer de forma localitzada i amb la tecnologia (com el conductimetre elèctric) que permeti fer-ne una dosificació ajustada a les necessitats de cultiu, això ja està previst en el Decret del 2019.

Acord amb l'Avaluació de la problemàtica originada per l’excés de nitrats d’origen agrari en les masses d’aigua subterrània a Catalunya del 2016 de l'Agència Catalana de l'Aigua "En el cas del nitrogen d’origen ramader, aquest no és tractat, i és abocat quasi bé en la seva totalitat al territori, sovint en zones no massa allunyades de la font de producció. Això ha provocat que al voltant de les zones d’elevada producció ramadera s’hagin detectat les majors concentracions de nitrats en aigües subterrànies, i la declaració de zones vulnerables", a més a més, segons l'Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya del Síndic de Greuges "És evident que l’excés de purins també ha comportat una degradació del medi ambient pel que fa als aqüífers i les fonts, que, tal com s’ha assenyalat, estan contaminades per nitrats, i també de les xarxes d’abastament d’aigua potable, la qual cosa obliga a la clausura de pous, al tractament de les aigües contaminades, etc."
Queda tot dit.

Carregant els comentaris ...