" class="part-icon-bars">
avatar IGNASI DE DELAS

IGNASI DE DELAS
@IDU
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 13:07
Notificació obligatòria dels Ajuntaments dels béns BCIL al Departament de Cultur... És imprescindible establir mesures eficaces per tal de que els ajuntaments notif...
20/01/2024 19:36
Augmentar, simplificar i dotar amb més recursos les subvencions al patrimoni pro... Un dels instruments privilegiats arreu per poder garantir, augmentar i incentiva...
20/01/2024 19:35
Més protagonisme als jardins històrics i de valor cultural. La nova Llei hauria de contemplar de forma més explícita els jardins històrics i...
20/01/2024 19:33
Formació de tècnics municipals (i 2) L’experiència demostra que en projectes similars, les decisions municipals adopt...
20/01/2024 19:31
Formació de tècnics municipals (1) Els residents i propietaris, tant de bens immobles catalogats com d’aquells que,...
20/01/2024 19:29
Pla Integral d’Actuació sobre el patrimoni immoble amb valor cultural (i 2) (...) establiments turístics, la desvinculació amb formes de vida tradicionals, ...
20/01/2024 19:28
Pla Integral d’Actuació sobre el patrimoni immoble amb valor cultural (1) L’enorme cost econòmic que representa mantenir i conservar el patrimoni immobili...
20/01/2024 19:23
Definir urgentment el Pla d’Accions davant la nova DEEE (Directiva Europea d’Efi... És urgent que els Departaments afectats defineixin, d’acord amb els agents afect...
20/01/2024 19:23
Definir urgentment el Pla d’Accions davant la nova DEEE (Directiva Europea d’Efi... La determinació d’aquests edificis correspon a l’administració competent en cada...
20/01/2024 19:22
Definir urgentment el Pla d’Accions davant la nova DEEE (Directiva Europea d’Efi... La nova DEEE (Directiva europea d’Eficiència Energètica) representarà a mig term...
20/01/2024 19:20
Implementar un sistema d’informació útil i obert a tothom (i 3) Si no es disposa d’aquesta informació qualsevol diagnosi i definició de polítiqu...
20/01/2024 19:19
Implementar un sistema d’informació útil i obert a tothom (2) Fins i tot, en el cas dels edificis catalogats i subjectes a protecció segons la...
20/01/2024 19:18
Implementar un sistema d’informació útil i obert a tothom (1) Existeix un gran dèficit d’informació i coneixement sobre el patrimoni català. E...
20/01/2024 19:16
Consideració dels propietaris de béns patrimonials com interlocutors preferents ... És per això que es proposa i es demana que els representants dels propietaris de...
20/01/2024 19:15
Consideració dels propietaris de béns patrimonials com interlocutors preferents ... Però, no s’esmenta en cap moment la propietat. És també difícil d’entendre com u...
20/01/2024 19:14
Consideració dels propietaris de béns patrimonials com interlocutors preferents ... A la Fitxa de la Memòria preliminar s’informa que, a la consulta pública, es pre...
20/01/2024 19:07
Ampliació termini fase consultiva És difícil d’entendre com un procés consultiu es llanci en ple període vacaciona...