" class="part-icon-bars">
avatar La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
@LaConfederacio
  Contacte

Mostrar:
10/09/2020 16:42
Eix 4 - 23 | Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bon... Creació d’una sessió de treball/formació anual on es recullin bones pràctiques t...
10/09/2020 16:38
Eix 3 - 19 | Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19... Inclusió en els indemnitzacions per suspensió de contractes els costos d’estruct...
10/09/2020 16:37
Eix 3 - 19 | Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19... Incloure en tots els contractes nous una clàusula que garanteixi l’assumpció de ...
10/09/2020 16:35
Eix 3 - 18 | Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en ... Excloure per a la contractació durant un període limitat les empreses sancionade...
10/09/2020 16:32
Eix 3 - 17 Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... Incorporar criteris alternatius per valorar la capacitat de finançament (solvènc...
10/09/2020 16:31
Eix 3 - 16 | Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes púb... Sempre que sigui possible i les característiques del contracte o servei ho perme...
10/09/2020 16:30
Eix 3 - 15 | Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitj... Incorporar dins del proposta de criteris de valor quin serà el procediment de se...
10/09/2020 16:28
Eix 3 - 15 | Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitj... Crear un registre públic dels CETS de Catalunya reconeguts com a CETIS i que es ...
10/09/2020 16:26
Eix 3 - 15 | Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitj... Reforçar la contractació reservada amb CETS i Empreses d’Inserció. Fer difusió/a...
10/09/2020 16:24
Eix 2 - 10 | Quins canvis organitzatius, tecnològics o normatius farien falta pe... Creació d’una plataforma on es recullin/ llistin els requisits i obligacions del...
10/09/2020 16:21
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Incorporar la innovació de les empreses com requisit de solvència i/o en criteri...
10/09/2020 16:19
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Davant d’una mateixa tipologia de producte/servei tenir un criteri comú (fórmula...
10/09/2020 16:18
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Tal com ja estableix el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis d...
10/09/2020 16:17
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Incorporar en les viabilitats de les memòries prèvies a la licitació el cost que...
10/09/2020 16:15
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Preveure sistemes de revisió de preus en base a l’increment del cost de la vida ...
10/09/2020 16:14
Eix 2 - 8 | Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els li... Explicar i difondre que els serveis d’atenció a les persones poden regular-se a ...
10/09/2020 16:09
Eix 2 - 7 | Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de ... Assegurar expertesa i trajectòria organitzativa en la tipologia de servei object...
10/09/2020 16:07
Eix 2 - 7 | Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de ... Recuperar i incorporar en el marc de l’estratègia els criteris de selecció prèvi...
10/09/2020 16:04
Eix 1 - 6 | Quines eines de treball requereixen els compradors públics per millo... Donar a conèixer als ens locals, equips tècnics, interventors, etc els recursos ...
10/09/2020 16:02
Eix 1 - 5 Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins conting... Formació conjunta destinada a equips de contractació però també a les unitats tè...