" class="part-icon-bars">
avatar Moisès Subirana Iborra

Moisès Subirana Iborra
@Mui
  Contacte

Mostrar:
11/01/2023 10:29
Parcs solars en zones verdes rurals Les instal·lacions d'EERR no estan permeses en zones verdes urbanes. Això té lòg...
11/01/2023 10:25
Priorització parcs en zones urbanitzables vs Sòl No Urbanitzable Existeixen moltes àrees classificades com a sòl urbanitzable que no estan desenv...