" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre l’avaluació del compliment de les obligacions de transparència.

Debatre sobre avaluació per a millorar la transparència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Fase 4 de 4
Fase de retorn 01/12/2019 - 29/04/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja s'ha publicat i està disponible l'Informe retorn amb les respostes a les aportacions recollides durant la fase de participatió del procés. També podeu consultar les respostes directament a les propostes formulades.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Secretaria de Transparència i Govern Obert posa en marxa un procés participatiu per a examinar i parlar del sistema d'avaluació del compliment de les obligacions de transparència. Es tracta que experts independents i ciutadania debatin i facin aportacions per millorar aquest sistema, i per tant, la qualitat de la informació publicada al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha fet possible que la ciutadania conegui i tingui accés a informació i dades sobre què fa el Govern, i les administracions públiques catalanes, perquè obliga a publicar un seguit de dades i informacions. Aquestes informacions s'avaluen a partir d'indicadors objectius: presentació, accessibilitat, contingut, font, forma i actualització.

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix (art. 6.3) que Els subjectes obligats han d'establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar els compliments de les obligacions de transparència. En els procediments d'avaluació s'ha de garantir la participació d'experts independents i dels ciutadans.

Les obligacions de transparència de la llei (art. 6.1), i que s'avaluen a partir de la informació present al Portal de la Transparència, són:

 •  a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació.
 • b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a es difon de manera constant i s’actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s’ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a actualitzar.
 • c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.
 • d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu -si se’n disposa- i incorporant-hi índexs o guies de consulta.
 • e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.


Els objectius del procés de participació són:

 1. Proposar i debatre noves formes i mètodes per a avaluar l'objectivitat i la veracitat de les dades i informacions publicades al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya. Poder mesurar l’objectivitat i veracitat de les dades i informacions publicades al web de transparència és una qüestió important. L’objectiu de portar la qüestió al debat és recollir propostes per mesurar aquestes dimensions i incorporar-les a l’avaluació que es fa.
 2. Analitzar i debatre la metodologia actual d'avaluació de la transparència de la Generalitat i fer propostes per a millorar-la: Es tracta de detectar mancances i proposar millores per fer més eficient l’actual sistema i per incorporar nous elements que poden ser rellevants en termes de transparència.
 3. Incorporar la participació ciutadana a l'avaluació de la transparència. Definir mecanismes per a que la ciutadania pugui avaluar la transparència. Per exemple, establir un sistema per a que qualsevol persona i en qualsevol moment pugui avaluar el compliment de les obligacions de transparència del Portal de Transparència.


Els eixos o línies de debat estan definits a partir dels objectius del procés participatiu:

 1. Objectivitat i veracitat de la informació del Portal de Transparència. Com podem mesurar l'objectivitat i veracitat de les informacions publicades al Portal de Transparència? Busquem mecanismes i fórmules per fer possible avaluar-ho.
 2. Propostes de millores de l'actual metodologia per a avaluar la transparència al portal de la Generalitat de Catalunya: criteris, indicadors, metodologia.
 3. Participació ciutadana i avaluació de la transparència. Com podem fer que la ciutadania s'impliqui en controlar i avaluar la transparència del portal? Es poden dissenyar mecanismes per a que la ciutadania pugui comprovar el grau de transparència per si mateixa?


Canals de participació:

 1. En línia, a través del portal participa fent aportacions en el debat virtual, a partir de la segona quinzena de setembre.
 2. Una sessió presencial de debat prevista per a la primera quinzena d'octubre.


Retorn:

Ja podeu consultar les respostes a les aportacions sorgides del procés participatiu a l'informe retorn o directament a les propostes formulades.

Les aportacions i la resta de consideracions recollides a l'informe final de resultats es presentaran a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO). Aquest òrgan estudiarà les propostes per incorporar-les i millorar així la metodologia d'elaboració de les futures avaluacions de la transparència.

Informació complementària:

Documents relacionats

Propostes Veure tots (20)

 • Creat el
  07/11/2019
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (20)
El que es decideix Com millorar l'avaluació de la transparència a la Generalitat de Catalunya
Qui hi participa Experts independents i ciutadania
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Secretaria de Transparencia y Gobierno Abierto
Entitats dinamitzadores Ilabso
Cost 2.178,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 31 de Juliol de 2019
Data de finalització 31 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-255

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AvalTransparencia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AvalTransparencia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

20

Participants

202

Seguidores

20

Propostes

1

Trobades