" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
06/05/2020 00:11   0 comentaris
27 Maig 2020
18:00 - 21:00
Nombre d'aportacions 38
Nombre d'assistents 4
Organitzacions assistents

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Secretaria d'Administració i Funció Pública; Universitat de Lleida; Fundació Secretariado Gitano

Referència: II-MEET-2020-05-354
Versió 7 (de 7) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2787/meetings/354/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2787/meetings/354/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya. La reunió no és presencial, i per tant, no existeix l'adreça física. Cal inscriure's prèviament.

Sessió virtual a través de videoconferència
x
La sessió de debat és virtual i per videoconferència i, per tant, no hi ha adreça física.

Acta de la trobada

Resultats de la trobada de debat per videoconferència – 27 maig 2020

Procés participatiu del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya

A continuació, es presenten les aportacions realitzades durant el debat realitzat el dia 27 de maig de 2020 de forma telemàtica, envers el document per a la participació del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya realitzat pel Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Els resultats seran publicats al Procés Participatiu sobre el Codi Ètic de la Plataforma Participa de la Generalitat de Catalunya per tal de nodrir el debat.


1.   Agenda de la trobada

 • 16:00 – 16:15 Benvinguda a la sessió i resolució de dubtes tècnics
 • 16:15 – 16:50 Introducció a la sessió i al Codi Ètic
 • 16:15– 16:20 Benvinguda i contextualització de la sessió – objectius, temps, assistents, organitzadors
 • 16:20 – 16:35 Presentació de la proposta de Codi Ètic i del procés realitzat
 • 16:35 – 10:50 Explicació del contingut i dinàmica de la sessió – objectius del debat, eixos, eines, dinàmiques, moderació
 • 16:50 – 18:10 Treball en subgrups
 • 16:50 – 17:05 Entrada, presentació de persones, testeig d’eines digitals i resolució de dubtes tècnics
 • 17:05 – 17:15 Reflexió individual de propostes (a través d’un mural col·laboratiu digital)
 • 17:15 – 17:40 Debat Eix 2. Contingut
 • 17:40 – 18:10: Debat Eixos 1. Utilitat, 3. Aplicabilitat i 4. Actualització
 • 18:10 – 18:20 Posada en comú dels resultats dels subgrups –plenària
 • 18:20 – 18:30 Properes passes i avaluació de la sessió


2. Resultats del debat

A continuació, es presenten els resultats del debat generat, ordenats en el marc de 4 eixos: utilitat, contingut, aplicabilitat i actualització del Codi Ètic.

 

Eix 1. Utilitat del Codi Ètic

·        Actuació orientada des de la clau dels valors:

o  El Codi Ètic hauria de tenir els següents objectius:

Millorar el propi servei públic i la percepció que se’n té, més enllà de la realització del servidor/a públic/a.

Millorar o augmentar la confiança de la ciutadania envers el servei públic.

Ser una eina de defensa davant de conflictes o situacions no ètiques, un recolzament per part de la ciutadania respecte al comportament i actuació de les persones servidores públiques.


·        Contingut col·legiat:

o  Consensuar el codi de valors amb les organitzacions prestadores de serveis públics.


·        Marc comú vàlid per a totes les administracions públiques i organitzacions que presten serveis públics:

o  Tenir un codi marc i transversal però que contempli excepcions a mida que es detectin, facilitant que en derivin concrecions en el marc de codis específics.


·        Concret:

o  Concretar i consensuar què s’entén per codi de valors; és a dir, no només homogeneïtzar o consensuar-ne el contingut sinó també què entenem per codi de valors.

o  Concretar el significat i l'abast dels conceptes i els principis contemplats, així com homogeneïtzar-los.

 

·        Redacció inclusiva i no discriminatòria:

o  Utilitzar un llenguatge inclusiu i no discriminador en la totalitat del Codi Ètic, (per exemple, parlar de persones en situació de vulnerabilitat i incloure la perspectiva de gènere).

 

Eix 2. Contingut del Codi Ètic

·        Centralitat de les persones i respecte pels seus drets.

o  Parlar de “persones en situació de vulnerabilitat” en comptes de “col·lectius vulnerables”.

o  Canviar el concepte d’igualtat pel d’equitat, ja que les persones parteixen de diferents situacions i tenen necessitats diferents. Cal que el servei públic es pugui adaptar a les necessitats de la ciutadania per donar una resposta adequada. Per arribar a la igualtat cal un tracte equitatiu.

o  Concretar els col·lectius de persones que es consideren en risc de vulnerabilitat, donat que poden ser col·lectius diferents segons els àmbits, i tenir en compte que potser no hi ha col·lectius “més” vulnerables que altres. No obstant, tot i que com a administració pública cal poder identificar quina és la població en situació de vulnerabilitat, és molt difícil classificar-la o tipificar-la, de manera que potser la concreció l’hauria de fer qui treballa amb diferents col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat.

 

·        Professionalitat i qualitat del tracte, del servei i del treball:

o  Consensuar quines són les condicions de treball dignes per tal d’unificar criteris. És un valor molt adient i s’ha de tenir en compte, però potser es podria fer una base de mínims de consens de totes les persones i entitats implicades (tant Administració Pública com també entitats prestadores de serveis públics).

o  Contemplar la suficiència de professionals i de recursos materials, la qual depèn de la dotació de recursos econòmics.

o  Garantir la optimització i professionalització dels recursos.


·        Objectivitat, imparcialitat i veracitat:

o  Contemplar, en el marc de la relació amb els mitjans de comunicació, l'assessorament per part de les organitzacions prestadores de serveis públics, especialistes en l'atenció a població o davant de casuístiques específiques.


·        Col·laboració i cooperació:

o  Contemplar la participació i el treball col·laboratiu esmentat al codi també en el marc de les organitzacions de gestió privada prestadores de serveis públics.


·        Lleialtat institucional:

o  Garantir actuacions ètiques des dels càrrecs polítics cap a la ciutadania, el deure de lleialtat per part dels càrrecs polítics (que són també servidors i servidores públics/ques) a la ciutadania. Per aconseguir-ho, cal garantir que les persones polítiques no estiguin desconnectades ni de la ciutadania ni de la resta de persones servidores públiques.

o  Parlar d’equitat, equanimitat i potser neutralitat política, però no de neutralitat ideològica donat que es considera que aquesta no existeix i és poc realista fer servir aquest concepte.

 

Eix 3. Aplicabilitat del Codi Ètic

·        Adaptat i participat per a les diferents organitzacions prestadores de serveis públics:

o  Valorar la participació i l’aplicabilitat d’aquest codi a les empreses i organitzacions de gestió privada que presten serveis públics (concertades).


·        Formació, informació i difusió

o  Crear la figura del/la referent del Codi Ètic en les diferents unitats de treball en el marc del servei públic.

o  Articular un mecanisme àgil per formular consultes sobre l’aplicació del Codi Ètic i l’obtenció d’aclariments, per exemple una bústia, un comitè que pugui rebre preguntes, un xat de consultes, un FAQs, etc.

o  Realitzar formacions sobre el Codi Ètic.

o  Difondre l’existència i el contingut del Codi Ètic també a les organitzacions prestadores de serveis públics.

 

·        Mecanismes de seguiment i avaluació:

o  Fomentar mecanismes d’avaluació i millora tant en relació al rendiment i eficiència, com en relació als valors ètics i la gestió emocional, donat que aquesta avaluació és un tema pendent en l’administració pública.

o  Vincular l'avaluació dels empleats públics a la seva ètica professional i al tracte amb les persones (companys/es i ciutadania).

o  Fomentar que la ciutadania valori i avaluï els serveis públics, també en el marc de l’ètica, per tal de poder millorar. Caldria incloure mecanismes o aparells per mesurar l’experiència de la persona usuària després de rebre l’atenció. No obstant, cal anar en compte amb els mecanismes avaluadors, donat que les avaluacions són delicades i complicades i hi entren elements espuris que costa controlar.

o  Incorporar elements del treball per objectius amb compensacions, podent ser un mecanisme útil per fomentar l’aplicació de l’ètica per part de les persones servidores públiques.

o  Fomentar que la figura o equip referent del Codi Ètic en les diferents unitats de treball realitzi una avaluació de com s’està duent a terme la seva aplicació, recollint informació i casos pràctics, per tal de fomentar i facilitar que les persones treballadores apliquin el codi. Aquest equip també podria ser l’encarregat gestionar els problemes o conflictes que se’n derivin, inclús a través de mesures de correcció.

 

·        Mecanismes de control del compliment:

o  Crear un protocol o mecanisme de detecció i alerta de comportaments inadequats, situacions reprovables i casos de corrupció; així com d’actuació i gestió d’aquests casos, determinant els òrgans i figures que hi intervindran. Cal també concretar la protecció de les persones que realitzen l'alerta. Potser és un nivell de detall que no aniria al Codi Ètic en sí, però si en un protocol d’actuació derivat d’aquest. 

o  Generar un òrgan o protocol d’actuació per gestionar les queixes o conflictes derivades d’actuacions reprovables en el marc del servei públic.

o  Fomentar l’ús de la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes.

o  Utilitzar, de forma prioritària o inicial, incentius i formació per tal de fomentar l’aplicació del Codi Ètic. També cal contemplar l’ús de sancions o l’elaboració d’un conveni o protocol sancionador en casos en que els primers mecanismes de correcció no hagin donat resultats positius. No obstant, es considera que pot ser complicada l’aplicació de sancions donat que el Codi Ètic no té poder sancionador.

 

·        Altres:

o  Garantir la dotació de recursos és un element bàsic per aplicar qualsevol actuació política que es vulgui posar en marxa. Per tant, caldria revisar periòdicament la suficiència de recursos econòmics dedicats a l’aplicació del Codi Ètic.

o  Incloure, com a requisit de contractació d’empreses prestadores de serveis públics, el compliment del Codi Ètic (a mode de clàusula social).

o  Fomentar el bon tracte per part de la Generalitat cap a les persones treballadores d’aquesta mateixa entitat.

 

Eix 4. Actualització del Codi Ètic

·        Dinàmic, modificable i revisable

o  Tenir en compte i fer referència als conflictes ocorreguts en el marc de l’aplicació del Codi Ètic de cara a fer-ne l’actualització i a fer els protocols d’actuació.

o  Considerar, en el marc de la revisió del Codi Ètic, de quins recursos es disposa i com s’utilitzen.

o  Actualitzar no només els elements transversals del Codi Ètic, sinó també les excepcions que s’hi contemplin a mida que es vagin detectant.


·        Revisió col·legiada i participativa

o  Crear un espai estable de participació amb les persones o equips referents del Codi Ètic a les diferents unitats de treball, en el marc del qual poder debatre situacions d'aplicabilitat del codi i treballar en la seva actualització constant. Així, caldria realitzar de forma continua un recull d’informació i una recopilació de casos pràctics, fomentant la revisió contínua.

o  Realitzar una actualització i/o revisió a través d’espais de treball transversals, amb participació d’agents externs, persones expertes, persones professionals de les organitzacions implicades, administració pública, entitats prestadores i ciutadania. Aquesta actualització també hauria d’estar nodrida pels resultats de funcionament del període previ. 

Propostes relacionades:

326 Mecanismes de control del compliment
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
307 Centralitat de les persones i respecte pels seus drets
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
333 Dinàmic, modificable i revisable
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
305 Concret
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
302 Col·legiat
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
304 Concret
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
301 Actuació orientada des de la clau dels valors
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
306 Redacció inclusiva i no discriminatòria
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
310 Objectivitat, imparcialitat i veracitat
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
308 Centralitat de les persones i respecte pels seus drets
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
309 Centralitat de les persones i respecte pels seus drets
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
314 Lleialtat institucional i cura de la informació pública
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
315 Lleialtat institucional i cura de la informació pública
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
316 Col·laboració i cooperació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
318 Formació, informació i difusió
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
332 Dinàmic, modificable i revisable
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
319 Formació, informació i difusió
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
320 Mecanismes de seguiment i avaluació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
321 Mecanismes de seguiment i avaluació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
322 Mecanismes de seguiment i avaluació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
323 Mecanismes de seguiment i avaluació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
324 Mecanismes de seguiment i avaluació
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
325 Mecanismes de control del compliment
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
327 Mecanismes de control del compliment
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
328 Mecanismes de control del compliment
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
330 El compliment del Codi Ètic com a clàusula social
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
331 El bon tracte
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
334 Dinàmic, modificable i revisable
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
335 Revisió col·legiada i participativa
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020
336 Revisió col·legiada i participativa
III Debat per videoconferència, 27 de maig de 2020

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...