" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de la Inspecció d'Educació

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret pel qual es regula la Inspecció d'Educació

Fase 2 de 2
Retorn 02/05/2019 - 03/06/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa pretén determinar la finalitat, els principis, l'estructura, les atribucions, l'avaluació i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d'Educació, així com les atribucions que corresponen a les persones que l'exerceixen.

L'actualització de l'ordenació de la Inspecció ha de permetre una prestació del servei més ajustada que doni resposta als reptes i oportunitats sorgits de la transformació viscuda pel sistema educatiu en els 18 anys que han passat des de la publicació de l'anterior norma reguladora.

Objectiu de la consulta


- Informar de la voluntat d’actualitzar la regulació de la Inspecció d’Educació per tal d’establir-ne els principis, l’estructura, les atribucions, l’avaluació i el funcionament.

- Rebre propostes de millora per aconseguir una ordenació que doni resposta als reptes i oportunitats sorgits de la transformació viscuda pel sistema educatiu des de l’anterior regulació de la matèria.

- Identificar aspectes que haurien de ser objecte d’actualització.

- Garantir un procés participatiu al més ampli possible que contribueixi al futur consens sobre el contingut de l'ordenació de la Inspecció d'Educació.


Preguntes per a orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:


1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3. Considera que  hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?

4. En el nou marc de l’autonomia de centre plantejat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, considera que cal atribuir noves funcions als inspectors o inspectores de la Inspecció d’Educació? En cas afirmatiu, indiqui quines.

5. En el nou marc de l’autonomia de centre plantejat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, considera que hi ha atribucions i/o funcions actuals de la Inspecció que s’haurien d’eliminar o que haurien de perdre pes en l’exercici de la funció inspectora? En cas afirmatiu, indiqui quines.

6. Creu que hi ha aspectes organitzatius de la Inspecció d’Educació que convindria modificar? En cas afirmatiu, indiqui quins i en quin sentit els modificaria.

7.- Quins considera que haurien de ser els indicadors d’avaluació més rellevants de la funció inspectora?


Per fer arribar les vostres aportacions heu d’adreçar-vos a l’apartat Propostes del menú superior. Per realitzar la proposta heu d’estar donat d’alta al portal.

Propostes Veure tots (2)

L'Associació d'Inspectors d'Educació de Catalunya (AIEC) s'afegeix a la consulta pública prèvia...
Comentaris sobre la funció inspectora actual i aportacions per un nou decret
Veure tots (2)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom, tot i que es busca especialment la participació de la comunitat educativa en general: els inspectors i inspectores i les seves associacions, els directors i directores i les seves associacions, els docents i les seves associacions, els pares i mares d'alumnes i les seves associacions i, en general, qualsevol altra persona o grups de persones amb interès en el món de l'educació.
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Abril de 2019
Data de finalització 03 de Juny de 2019
Referència: II-PART-2019-03-227

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/InspeccioEducacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/InspeccioEducacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

6

Seguidores

2

Propostes