" class="part-icon-bars">

Pla d'acció OGP

#OGPCatalunya Elaboració del Pla d'Acció OGP Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn 28/02/2022 - 31/03/2022
Fases del procés

La consulta ciutadana envers els compromisos de debat del Pla d’Acció OGP de Catalunya es realitza del 4 al 17 d'octubre de 2021 a través de la plataforma participa.gencat.cat, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. A continuació, es resumeixen els principals resultats d'aquesta: 


Accions que es poden fer per participar:

  • Donar suport als diferents compromisos resultants dels grups de treball de l'Àgora de Govern Obert
  • Fer comentaris de millora als compromisos
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


Resultats al finalitzar el procés:

  • Compromís eix 1. Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial: 4 suports, 0 comentaris
  • Compromís eix 2. Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra la corrupció, el foment del bon govern i l’ètica pública: 3 suports, 1 comentari:

“En la darrera sessió del grup de treball s'havia dit el paper de la ciutadania es contempla en totes les fases del procés, en la realització del Pla d'Integritat, en la cogestió i governança, crec que s'hauria d'especificar en el punt 3. Principals organitzacions col·laboradores i rol, quan es posa que la "Ciutadania participa en el grup de treball i en el projecte en general".També es va dir de treballar la sensibilització i formació per a tothom (grups d'interés, entitats, ciutadania,...). En quan a "Agents externs: rol en el marc de l'avaluació", tinc anotat que seria en tot el procés, seguiment i avaluació.”

  • Compromís eix 3. Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades obertes - Open Data - i de qualitat de tot el territori: reutilització i impacte: 2 suports, 0 comentaris
  • Compromís eix 4. Generar dades obertes - Open Data - que permetin analitzar la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa: 1 suport, 0 comentaris
  • Compromís eix 5. Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als reptes socials i a nous centres educatius del territori: 2 suports, 0 comentaris
Categories Categories
Subcategories Subcategories