" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre les comissions de la xarxa comercial de l'EAJA per a la comercialització de la loteria col·lectiva.

Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre que concreta les comissions que han de percebre les persones integrants de la xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per a la comercialització de la loteria col·lectiva

Fase 2 de 2
Retorn 11-01-2021 - 14-01-2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un Projecte d’ordre que concreta les comissions que han de percebre les persones integrants de la xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) per a la comercialització de la loteria col·lectiva. Amb la iniciativa, es pretén abordar la necessitat de determinar la comissió específica per al nou joc que s’ha creat, que, per mandat del Decret 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc, s’ha de regular amb una norma amb rang d’ordre.


Objectiu de la consulta

1. Iniciar la comercialització de la loteria col·lectiva en el temps previst a l’efecte.

2. Concretar les comissions que han de percebre les persones integrants de la xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per a la comercialització d’aquesta nova loteria, element sense el qual no es possible la comercialització.

Preguntes per a orientar les aportacions

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania i de la xarxa comercial de l’EAJA davant la iniciativa de concretar les comissions que han de percebre les persones integrants de la xarxa comercial per a la comercialització de la loteria col·lectiva.

El Decret 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc, té per objecte principal la creació i l'establiment del règim jurídic d’aquest joc de loteria nou, la loteria col·lectiva, la redefinició de la xarxa comercial que està regulada al Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i la incorporació de l'article 7bis, que suposa la derogació de les disposicions que fixen les comissions de la xarxa comercial i l'habilitació a la persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del Consell d'Administració de l’EAJA, per concretar, mitjançant ordre, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les comissions que perceben les persones integrants de la xarxa comercial, i dins els marges fixats pel propi precepte en els apartats 2 i 3.

Les disposicions que regulaven les comissions, i que s’han derogat, preveien una comissió bàsica del 5% de les vendes de les diferents loteries, sense perjudici de les comissions addicionals que podia acordar el Consell d’Administració de l’EAJA.

Per això, la Disposició transitòria del Decret 116/2020 preveu que les persones que a l'entrada en vigor d'aquest Decret siguin titulars d'autoritzacions d'agent venedor o d'operadora comercial, poden seguir venent les loteries en els termes previstos en les corresponents autoritzacions, que quedaran sense efecte en el moment en què es notifiqui la concessió d'una nova autorització adaptada als termes previstos reglamentàriament. Les noves autoritzacions s'han d'emetre en el termini màxim de d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, moment a partir del qual seran d'aplicació les noves comissions.

La ciutadania i la xarxa comercial de l’EAJA poden fer propostes, observacions i suggeriments, mitjançant aquest portal de participació.

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.


Què es decideix La comissió que ha de percebre la xarxa comercial de l'EAJA per a la comercialització de la loteria col·lectiva
Qui participa Ciutadania en general i persones integrants de la xarxa comercial
Com es decideix La ciutadania i la xarxa comercial de l’EAJA poden fer propostes, observacions i suggeriments, mitjançant el portal de participació
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Desembre de 2020
Data de finalització 14 de Gener de 2021
Referència: II-PART-2020-12-369

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/comissio-xarxa-comercial-EAJA-comercialitzacio-loteria-collectiva/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/comissio-xarxa-comercial-EAJA-comercialitzacio-loteria-collectiva/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

19

Seguidores