" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a prova única, ja...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
L’Escola Massana de Barcelona, escola pública del Consorci d’Educació de Barcelona, imparteix uns...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
L’ESDAP, amb vocació territorial, no té presència a Tarragona.
El Departament d’Educació no té...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...