" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
L’ESDAP, amb vocació territorial, no té presència a Tarragona.
El Departament d’Educació no té...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
L’Escola Massana de Barcelona, escola pública del Consorci d’Educació de Barcelona, imparteix uns...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a prova única, ja...