" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 37
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...