" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret electoral de les cambres

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

Fase 2 de 2
Participació ? - ?
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es preveu obrir aquest procés participatiu amb l'objectiu de que les persones tinguin el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de Cambres de Catalunya.

Objectius de la iniciativa normativa:


1. Disposar d’un règim electoral actualitzat que faciliti l’organització i celebració d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres, superant la dispersió normativa que actualment afecta la matèria, i regulant de manera completa el procediment electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

2. Millorar la seguretat jurídica, d’una banda a les cambres de comerç i al Consell General de les Cambres i, d’altra, als electors i les electores, en tot el procés electoral cameral. 

3. Facilitar la mecànica del procés electoral a tots els que hi intervenen, ja siguin candidats, electors, juntes electorals, òrgan tutelar, de les pròpies cambres o inclús de l’auditor. 


Contingut de la proposta i aspectes principals:


La iniciativa normativa té per objecte, en primer lloc, la regulació del règim electoral cameral en l’àmbit territorial de Catalunya; en segon lloc, la regulació de la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya, i en tercer lloc, la regulació de l’estructura i els criteris de classificació dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va emetre, en data 30 de setembre de 2021, l’Ordre ICT/1074/2021, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.

Aquesta nova disposició reglamentària electoral ha d’implementar una sèrie de canvis que s’han revelat útils respecte l’anterior normativa, com per exemple, i entre altres, els següents:

 1. En matèria de censos electorals, s'incorporen les modificacions realitzades per normes de rang igual o superior al decret vigent de l'any 1996. També es preveuen millores amb aquesta nova iniciativa normativa, com la modificació dels factors de ponderació en la fórmula de càlcul dels sectors econòmics en els plens, el nombre màxim de vocalies per grup passa a ser de tres a cinc, i s'introdueix el factor de proporcionalitat.
 2. La digitalització de les fases del procés electoral. 
 3. Es concreten alguns del terminis del procés electoral que en la normativa anterior donaven lloc a dubtes interpretatius.
 4. Es redueixen alguns dels terminis, per tal d’agilitzar algunes fases del procés electoral.
 5. Es modifica, en relació amb la presentació telemàtica de candidatures i la signatura de la persona candidata, els mecanismes acceptats per presentar la documentació que cal aportar davant la secretaria de la cambra. 
 6. S'incorpora en l’articulat l’actuació davant de candidatures elegibles per sufragi dels electors i de les electores i que hagin estat proclamades per la junta electoral territorial corresponent que, posteriorment i abans de l’inici de votacions, presentin la seva renúncia i les seves implicacions a la plataforma de votació electrònica. 
 7. Es millora la regulació de la Mesa Electoral Electrònica, composta per membres de la Junta Electoral Central. S’afegeix el termini pel qual aquests membres assumiran la custòdia dels mecanismes de seguretat que garanteixin la confidencialitat e integritat de l’urna electrònica.
 8. Es preveu una nova regulació per a la composició de la Mesa electoral per a les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials, en cas que es proclami més d’una llista. 
 9. Es recull de manera expressa la prohibició la delegació de vot, tant per a la votació electrònica remota com presencial. 
 10. S’incorpora un article sobre la plataforma de vot electrònic i la seva disponibilitat, el respecte de les garanties de votació, i la seva verificació pels responsables d’auditar el procés electoral.
 11. Es contempla de manera expressa que la persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i, si s’escau, subcategoria. 
 12. S'incorpora un nou sistema de cobertura de vacants dels plens de les cambres per garantir el funcionament efectiu dels òrgans de govern de les cambres, concretament a les vocalies de sufragi dels electors i les electores. Respecte de les vocalies a proposta de les organitzacions empresarials, es regula un sistema de provisió supletori al que disposin els reglaments de règim interior de les cambres. 
 13. Es contempla que les empreses de major aportació voluntària han d’adquirir el compromís de mantenir les aportacions econòmiques fins la finalització del mandat i, en cas de no fer-ho, perdran la condició de membre del Ple de la cambra corresponent.   
 14. La designació del servei d’auditoria correspon al Consell General de Cambres de Catalunya, i no a l’òrgan tutelant. 
 15. Quant a la composició de la Junta Electoral Central, es dona un paper rellevant al Consell General de Cambres ja que en el supòsit en que la secretaria general del Consell General de les Cambres l’ostenti un/a secretari/ària general d’una cambra, aquest/a haurà d’exercir, de manera obligatòria, les funcions de secretari/ària de la Junta Electoral Central. 


Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya
Disposa de retorn No
Data d'inici 30 de Juny de 2022
Data de finalització 15 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-06-520

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decretelectoralcambres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decretelectoralcambres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores