" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  20/10/2019 - 24/05/2020

  Diagnosi de l’estat de l’alimentació

  Aquesta fase inclou tots els treballs de recopilació, tractament i anàlisi de dades per realitzar una diagnosi de l'estat de l'alimentació a Catalunya. Aquesta diagnosi es realitza amb grups de treball formats per persones expertes dels diferents sectors relacionats amb l'alimentació, i permet la identificació de les fortaleces i debilitats del sistema alimentari català, així com les amenaces i oportunitats a les què s'enfronta. El resultat d'aquests treballs és la construcció del marc de referènciadel Pla Estratègic de l’Alimentació, amb la definició de les seves bases (missió, visió, valors), eixos de treball i objectius generals.

  Els documents de diagnosi resultats d'aquesta fase es poden consultar a la pàgina d'inici del procés.

 2. 2
  25/05/2020 - 10/06/2020

  Priorització dels objectius i de les línies estratègiques

  Com a conclusió de la fase de diagnosi i definició d'estratègia, el Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya s'estructura en quatre grans eixos de treball. Cada un d'aquests eixos té una sèrie d'objectius estratègics, i s'identifiquen diferents línies estratègiques per assolir-los.

  La finalitat d'aquesta fase és identificar quins d'aquests objectius i línies estratègiques són considerats més importants per les persones participants, mitjançant l'habilitació d'aquest qüestionari de priorització.

 3. 3
  11/06/2020 - 05/07/2020

  Sessions de debat en línia

  A partir dels resultats de la fase anterior, en les sessions de debat en línia d'aquesta fase es desenvolupen propostes d'iniciatives sobre els objectius i línies estratègiques que s'hagin considerat més rellevants. Es partirà del treball realitzat pels grups de treball de persones expertes i tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per concretar iniciciatives i recollir-ne de noves amb les persones participants a les sessions.

  De manera complementària al debat amb la ciutadania, es realitzen sessions de debat amb el col·lectiu de dones del món rural i marítim, amb les persones joves relacionades amb el món agrari i amb persones treballadores del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


 4. 4
  06/07/2020 - 27/07/2020

  Recollida de suport i anàlisi de les propostes

  En aquesta fase es comparteixen a la plataforma les propostes recollides en les sessions de debat en línia. Es pot donar suport o adherir-sea les propostes recollides, i fer-ne de noves.

  De manera paral·lela, l'equip tècnic analitza la viabilitat de cadascuna d'elles, per a estudiar la seva possible incorporació al Pla.

 5. 5
  27/07/2020 - 21/10/2020

  Concreció de les iniciatives als territoris

  A la tardor està prevista la realització de sessions de debat presencials distribuïdes per la geografia de Catalunya.

  L'objectiu d'aquesta fase és definir la manera en la qual les iniciatives d'actuació es concreten a cada territori per respondre als seus reptes específics, aprofitant les fortaleces i reconeixent les seves necessitats. Les sessions de debat serveixen per ajustar els onjectius específics, els mecanismes d'implementació i la programació detallada de les diferents iniciatives adaptades a cada àmbit concret.

 6. 6
  21/10/2020 - 31/12/2020

  Retorn i tancament

  Finalment es redacta l'informe del procés participatiu, en el qual se sistematitzen totes les propostes recollides i s'expliquen els elements més rellevants presents en el debat realitzat. A partir d'aquest informe s'extrauen les conclusions per redactar el document definitiu del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya.

  En aquesta fase es fa el retorn del resultat del procés a la ciutadania, amb la devolució de les propostes incorporades i l’explicació del document final.