" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb cent o més llits

Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per a l'atenció farmacèutica a residències amb cent o més llits

Fase 2 de 2
Retorn 03/04/2024 - 03/05/2024
Fases del procés

Observacions per part del Consorci de Salut i Social de Catalunya

02/04/2024 12:53  

Des del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya volem transmetre en primer lloc el nostre entusiasme en l’elaboració d’un projecte de decret, donat que el desenvolupament d’aquest decret servei pot contribuir a la millora assistencial del model d’atenció farmacèutica en els centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya, alhora que suposa una oportunitat per optimitzar la gestió de la prestació farmacèutica en aquests usuaris, contribuint a la sostenibilitat del sistema públic de salut.

Observació sobre el context legislatiu

Com indica la consulta, la Llei 31/1991, d’ordenació farmacèutica, dins el seu àmbit d’aplicació, no regula l’atenció farmacèutica als centres residencials i, en aquest sentit, la regulació que estableix per als serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments de centres sanitaris no està formulat atenent a les característiques d’un altra tipologia de centres, com serien els establiments residencials assistits. Per tant, el desenvolupament d’aquest decret pot estar limitat fins que no s’aprovi una nova llei d’ordenació farmacèutica a Catalunya.

Alhora, l’any 2022 es va realitzar la consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de llei que modifica al real decret legislatiu 1/2015, pel qual s’aprova el text refós de la llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, el qual anticipa una pròxima revisió de la llei del medicament que pot repercutir en l’aplicació d’aquest projecte de decret. 

D’altra banda, cal observar si més endavant es realitzarà el desenvolupament normatiu de l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb menys de cent llits, i les implicacions en equitat i no discriminació que pot suposar tenir un nivell diferent de prestacions en un tipus de centres que en uns altres.

Observació sobre el desenvolupament del Model d’atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya

Dins del model d’Atenció integrada social i sanitària a Catalunya, es va desenvolupar el Model d’atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya. Tot i que moltes de les previsions per al desenvolupament d’aquest model recauen actualment en l’àmbit d’actuació del Servei Català de la Salut i del Departament de treball, d’afers socials i famílies, suposa el desenvolupament d’una cartera de serveis de farmàcia, la seva integració en l’equip multidisciplinari i el reconeixement de les activitats d’atenció farmacèutica desenvolupades en aquest àmbit.

Cal dir que el citat document possibilitava diferents models de prestació del servei d’atenció farmacèutica, per Servei de farmàcia de referència d’atenció primària (en el qual cal un desenvolupament normatiu), Servei de farmàcia de referència sociosanitària, Servei de farmàcia de referència hospitalària i Oficina de farmàcia. En aquest sentit, el desenvolupament normatiu d’aquest decret suposaria una oportunitat per al desenvolupament normatiu dels serveis de farmàcia d’atenció primària, entenent, però, que el desplegament de l'article 6 del Reial decret llei 16/2022, de 20 d'abril, actualment no ho preveu.

Observació sobre el desenvolupament del decret a centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya únicament amb cent o més llits

El desenvolupament d’aquest decret únicament als centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb cent o més llits pot comportar una discriminació en el model assistencial respecte als usuaris de centres de menys de cent llits, tant en el la provisió la prestació farmacèutica, si s’inclouen o no els medicaments no finançats a càrrec del SNS, com de provisió d’un model d’atenció farmacèutica diferenciat respecte als altres usuaris. 

En aquest sentit, caldria equiparar l’abans possible els model assistencial i la prestació farmacèutica de la resta d’usuaris.

Observació sobre l’impacte econòmic del desplegament d’aquest decret

L’impacte econòmic del desplegament d’aquesta Consulta pública prèvia presenta una elevada imprecisió, especialment el que representa la prestació farmacèutica i en el nou model d’atenció farmacèutica.

En aquest sentit, no s’ha quantificat l’estalvi que pot suposar passar d’un model de receptes a un model de compra centralitzada pel servei de farmàcia. Tampoc es presenta l’impacte que suposa incorporar els medicaments no finançats. Tampoc es quantifica, ni en els centres residencials públics ni en els privats, la creació de dipòsits de medicaments o serveis de farmàcia hospitalària. Tampoc es quantifica els costos de personal (farmacèutic i/o tècnic i administratiu) que hauran d’assumir la provisió i el desplegament de la cartera de serveis d’atenció farmacèutica.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-04-88595
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88595/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88595/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...