" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Govern obre un procés de consulta pública per tal d'obtenir aportacions de la ciutadania en relació a l'elaboració d'un decret sancionador en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.

L’aprovació d’aquest reglament és un mandat legal que es deriva d’allò establert a la disposició final 2a, apartat 1, de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. D’acord amb aquesta disposició, el Govern i els departaments de la Generalitat han de dictar en el termini de vuit mesos el reglament de desplegament del règim sancionador i la resta de disposicions que siguin necessàries per a l’execució dels preceptes d’aquesta Llei.

Objectiu de la consulta

El títol V de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, estableix quines són les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació. Alhora, la disposició final 2a, apartat 1, de la mateixa Llei determina que el Govern i els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de les competències respectives, han de dictar en el termini de vuit mesos el reglament de desplegament del règim sancionador i la resta de disposicions que siguin necessàries per a l’execució dels preceptes d’aquesta llei.

El projecte de Decret que es proposa elaborar vol donar compliment a aquestes previsions legals. A aquest efecte, cal tenir present que l’article 49 de la mateixa Llei, preveu que, sens perjudici dels règims sancionadors específics establerts per la legislació sectorial, correspon a l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació la potestat d’incoar i instruir els expedients sancionadors per les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, i d’imposar les sancions corresponents.

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a les següents qüestions:

 • El paper de la víctima de les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació en el procediment sancionador.
 • Les condicions en què l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació pot delegar la potestat sancionadora als ens locals.
 • Les condicions d’acord amb les quals la sanció imposada per la comissió d’una infracció lleu o d’una infracció greu pot ésser substituïda per mesures alternatives
 • Les condicions d’acord amb les quals les persones infractores en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació han de reparar els danys causats a les víctimes i als grups discriminats.
 • Altres qüestions vinculades a la tramitació dels expedients sancionadors en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació


Preguntes per orientar les aportacions

 • Quins mecanismes poden contribuir a simplificar el procediment sancionador per tal de facilitar la denúncia i la personació de les víctimes en el procediment? 
 • En quines circumstàncies és oportú proposar la substitució de les sancions econòmiques per altres mesures socials alternatives? Com haurien de ser aquestes mesures?
 • De quines maneres la persona infractora pot reparar els danys causats a la víctima?
 • Quins requisits han d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència sancionadora?
 • Què hauria de fer l’administració per apropar-se més a la víctima durant el procediment?
 • Quina importància hauria de tenir la voluntat d’ambdues parts (víctima i persona infractora) per solucionar el conflicte? Per què?


Propostes Veure tots (8)

Adjuntem en un document 7 propostes de l'Observatori Contra l'Homofòbia relatives a la consulta...
 • Creat el
  09/04/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
1. El procediment sancionador ha d'evitar una excessiva burocratització de processos i fases i...
5. Els requisits que haurien d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència...
3. Les sancions econòmiques han de complir el paper de persuadir de la realització d’una conducta...
Veure tots (8)
El que es decideix El contingut del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i entitats. De manera específica es considera important la participació de les entitats, col·lectius i sectors següents: administració local, sindicats, associacions professionals de treballadors autònoms, organitzacions de consumidors i usuaris, associacions i organitzacions constituïdes legalment que tinguin entre llurs fins la defensa i la promoció dels drets humans o dels col·lectius i els drets a què fa referència la Llei 19/2020
Com es decideix El mecanisme de participació seran les aportacions efectuades mitjançant el portal participa.gencat
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Març de 2021
Data de finalització 12 de Abril de 2021
Referència: II-PART-2021-02-376

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

45

Seguidores

5

Comentaris

8

Propostes

4

Adhesions