" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Govern obre un procés de consulta pública per tal d'obtenir aportacions de la ciutadania en relació a l'elaboració d'un decret sancionador en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.

L’aprovació d’aquest reglament és un mandat legal que es deriva d’allò establert a la disposició final 2a, apartat 1, de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. D’acord amb aquesta disposició, el Govern i els departaments de la Generalitat han de dictar en el termini de vuit mesos el reglament de desplegament del règim sancionador i la resta de disposicions que siguin necessàries per a l’execució dels preceptes d’aquesta Llei.

Objectiu de la consulta

El títol V de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, estableix quines són les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació. Alhora, la disposició final 2a, apartat 1, de la mateixa Llei determina que el Govern i els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de les competències respectives, han de dictar en el termini de vuit mesos el reglament de desplegament del règim sancionador i la resta de disposicions que siguin necessàries per a l’execució dels preceptes d’aquesta llei.

El projecte de Decret que es proposa elaborar vol donar compliment a aquestes previsions legals. A aquest efecte, cal tenir present que l’article 49 de la mateixa Llei, preveu que, sens perjudici dels règims sancionadors específics establerts per la legislació sectorial, correspon a l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació la potestat d’incoar i instruir els expedients sancionadors per les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, i d’imposar les sancions corresponents.

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a les següents qüestions:

 • El paper de la víctima de les infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació en el procediment sancionador.
 • Les condicions en què l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació pot delegar la potestat sancionadora als ens locals.
 • Les condicions d’acord amb les quals la sanció imposada per la comissió d’una infracció lleu o d’una infracció greu pot ésser substituïda per mesures alternatives
 • Les condicions d’acord amb les quals les persones infractores en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació han de reparar els danys causats a les víctimes i als grups discriminats.
 • Altres qüestions vinculades a la tramitació dels expedients sancionadors en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació


Preguntes per orientar les aportacions

 • Quins mecanismes poden contribuir a simplificar el procediment sancionador per tal de facilitar la denúncia i la personació de les víctimes en el procediment? 
 • En quines circumstàncies és oportú proposar la substitució de les sancions econòmiques per altres mesures socials alternatives? Com haurien de ser aquestes mesures?
 • De quines maneres la persona infractora pot reparar els danys causats a la víctima?
 • Quins requisits han d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència sancionadora?
 • Què hauria de fer l’administració per apropar-se més a la víctima durant el procediment?
 • Quina importància hauria de tenir la voluntat d’ambdues parts (víctima i persona infractora) per solucionar el conflicte? Per què?


Propostes Veure tots (8)

4. Les mesures, no haurien de ser alternatives, sinó complementàries a la sanció econòmica i per...
5. Els requisits que haurien d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència...
2. El procediment sancionador -per tal de facilitar la denúncia i la personació de les parts...
7. Cal que aquest òrgan creat ad hoc a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, en l’exercici...
Veure tots (8)
El que es decideix El contingut del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i entitats. De manera específica es considera important la participació de les entitats, col·lectius i sectors següents: administració local, sindicats, associacions professionals de treballadors autònoms, organitzacions de consumidors i usuaris, associacions i organitzacions constituïdes legalment que tinguin entre llurs fins la defensa i la promoció dels drets humans o dels col·lectius i els drets a què fa referència la Llei 19/2020
Com es decideix El mecanisme de participació seran les aportacions efectuades mitjançant el portal participa.gencat
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Març de 2021
Data de finalització 12 de Abril de 2021
Referència: II-PART-2021-02-376

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

45

Seguidores

5

Comentaris

8

Propostes

4

Adhesions