" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/02/2024
Fases del procés

Preguntes per centrar les aportacions: Debat obert

 • Quins són els principals riscos que pateix el patrimoni cultural català actualment?
 • Quines altres classes de béns o formes de patrimoni, que han emergit o s’han consolidat ens els darrers anys, haurien de ser objecte de protecció?
 • Cada categoria de béns hauria de tenir criteris d’intervenció específics o haurien de ser criteris homogenis per totes les categories?
 • S’haurien d’establir criteris d’intervenció específics per als béns mobles? En cas afirmatiu, quins haurien de ser els criteris d’intervenció en relació als béns mobles?
 • S’han de preveureu mesures específiques de foment del patrocini i el mecenatge que tinguin en compte les especialitats pròpies del patrimoni cultural? Sí fos així, quines podrien ser algunes d’aquestes mesures?
 • Considereu l’espoli com un dels grans perills del patrimoni cultural català?
 • S’hauria de regular específicament el règim dels detectoristes?
 • Creieu que les sancions actuals han quedat desfasades? Com es podria actualitzar i adaptar el règim sancionador i les sancions a les necessitats actuals? Es podrien preveure mesures substitutòries a les sancions? En cas afirmatiu, quines?
 • Quines mesures podrien fomentar la digitalització i la protecció i conservació del patrimoni digital?
 • Com pot contribuir el patrimoni cultural català en la lluita conta el canvi climàtic?
 • Quins criteris haurien de presidir la implementació de les energies renovables en els béns integrants del patrimoni cultural.

345 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Inspirant solucions energètiques. L'arquitectura vernacular (i.e. masies, pedra seca) conté...
La redacció de la memòria de l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural català, hauria de...
Reforçant els principis de legalitat i seguretat jurídica, caldria fer esment exprés als cossos...
Crec important incloure el comerc emblemátic a la nova normativa, es part de la nostra historia i...
L'activitat arqueològica presenta molts riscos laborals: Malalties professionals...
El manteniment dels elements d’enjardinament en monuments, jaciments i d’altres elements...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 4
 • Número de comentaris: 0
La nova Llei ha d’incloure, en un Preàmbul o als 1ers articles, un parell de definicions: a) “Què...
Establir una política aplicada de plans de conservació preventiva amb criteris sostenibles,...
Les Ciències del Patrimoni són l'eina més poderosa a les mans dels governs per a informar...
D'acord amb els nous Reglaments de la UE pel que fa al verd urbà, correspon a la LPC definir una...
La llei de Patrimoni Cultural i el seu desplegament hauríen de preveure la creació d'un Servei de...
 • Creat el
  15/01/2024
 • 14
 • Número de comentaris: 0
En funció de l’alt valor intrínsec al Patrimoni, una mala gestió és inadmissible. Quan es...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  21/01/2024
 • 3
 • Número de comentaris: 5
Per protegir el patrimoni cultural en el futur necessitarem més especialistes però per sobre de...
Com a centre d’educació superior dedicat a la formació en conservació-restauració creiem que els...
Hi ha articles de la llei vigent que encara estan per concretar o desenvolupar. L'article 6 de la...
Caldria dotar de recursos adequats els arxius i museus, fent-los accessibles a la ciutadania. Cal...
Seguint les declaracions i les estratègies exitoses desenvolupades en països civilitzats en...
Continuant propostes anteriors meves en aquest mateix àmbit de coses, la nova Llei del Patrimoni...