" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia

#lleitransicioenergetica L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la definició d'estratègies que facin possible desenvolupar un nou model energètic basat cent per cent en energies renovables en l'horitzó 2050.

Fase 1 de 1
Propostes consulta prèvia 16/12/2019 - 31/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta llei de bases té l'objectiu de fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per a dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, definint els eixos i les estratègies necessàries per a complir aquests objectius i també la Governança d'aquesta transició.

Contingut de la llei i aspectes principals.

En el marc de les polítiques adreçades al desenvolupament sostenible de Catalunya, per assolir una societat futura on el creixement econòmic, la cohesió social i la sostenibilitat es tractin com tres aspectes d’un únic repte estratègic, l’energia esdevé un element protagonista, donat que és la principal responsable de molts dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà, permet la possibilitat de generar riquesa i és fonamental per al desenvolupament social del nostre país.

En aquest sentit, actualment el repte més important que viu el nostre món és l’evolució del canvi climàtic. L’article 19 de la Llei del canvi climàtic estableix que “les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú”.

La missió de la política energètica catalana per tant, ha de ser que Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de contaminants primaris, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat i distribuït, participatiu, democràtic, saludable i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.

Objectius de la Llei de transició energètica de Catalunya.

 • Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el PNTEC.
 • Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument impulsor de la transició energètica de Catalunya.
 • El compliment de bona part dels compromisos establerts pel Govern a l’Acord del Govern d’emergència climàtica, en matèria energètica.

Estratègies sobre les que s'articula aquesta consulta.

 1. Apoderament del ciutadà com a agent productor, consumidor i gestor en el nou model energètic.
 2. Democratització de l’energia: formació, informació i participació.
 3. Defensa dels drets dels consumidors d’energia.
 4. Transició justa i inclusiva.
 5. Lluita contra la pobresa energètica i defensa del consumidor vulnerable.
 6. Desenvolupament empresarial i creació de feina qualificada.
 7. Electrificació de la demanda energètica.
 8. Edificis de consum d’energia gairebé nul.
 9. Estalvi i eficiència energètica i energies renovables a la indústria.
 10. Mobilitat elèctrica i sostenible.
 11. Estalvi, eficiència energètica i generació renovable al sector primari.
 12. Generació elèctrica renovable a gran, mitjana i petita escala.
 13. Implicació del territori en el desenvolupament de les energies renovables
 14. Xarxes intel·ligents i digitalització de l’energia.
 15. Simplificació de procediments administratius.
 16. Paper exemplificador de les administracions públiques.
 17. Cooperació amb l’Administració local.
 18. Nous models innovadors de contractació, de finançament i de fiscalitat energètica.
 19. Promoció de l’economia circular.
 20. Orientació de la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit energètic cap a la transició energètica a un model d’energia neta.

A més de fer aportacions sobre aquestes estratègies la consulta també contempla que es facin aportacions sobre les finalitats i funcions de la nova Agència Catalana d'Energia com a instrument de governança de la transició energètica.

Mecanisme de participació. Debat obert.

Al document resum de la proposta d'estratègies de la llei de transició energètica que podreu descarregar en aquesta pàgina, es poden trobar desenvolupades les estratègies sobre les que es fa la consulta.

A continuació es proposen diverses preguntes per a orientar les aportacions:

 • Considereu que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per la Generalitat de Catalunya? Hi ha altres impactes positius o negatius derivats del marc normatiu vigent que no s'hagin posat de relleu en la documentació?
 • Creieu necessària una llei per la transició energètica de Catalunya?
 • A part de les estratègies proposades, quines altres estratègies es poden desenvolupar per a garantir que ciutadans i empreses puguin consumir i, alhora, puguin generar, emmagatzemar, compartir i/o vendre la seva pròpia energia?
 • Quines actuacions creieu que cal impulsar per a garantir de forma igualitària i no discriminatòria l'accés a l'energia i la participació de la ciutadania en la presa de decisions del model energètic que no estiguin recollides en les estratègies proposades?
 • Quins mecanismes de participació creieu que s'han de crear per a que la ciutadania pugui tenir incidència en les polítiques energètiques a Catalunya?
 • Quines actuacions creieu que son necessàries per a integrar de manera adequada les instal·lacions d'energies renovables al territori?
 • Creieu convenient crear mesures fiscals relacionades amb la transició energètica que suposin beneficis en cas de compliment o imposin sancions davant de l’incompliment de les obligacions imposades legalment? Si és així, us agradaria fer alguna proposta concreta?
 • Considereu que les funcionalitats i les competències de l'Agència Catalana d'Energia són les adequades per a liderar la transició energètica de Catalunya? Creieu que hi ha altres funcions que no es recullen i que s'hi haurien d'incorporar?

Propostes Veure tots (89)

Veure tots (89)
El que es decideix Les estratègies que permetran desenvolupar la transició energètica de Catalunya
Qui hi participa Tota la ciutadania de Catalunya
Com es decideix Les estratègies proposades per a afrontar la transició energètica, son les que es porten a consulta de la ciutadania de Catalunya a través d'aquesta pàgina web. Les entitats, associacions, empreses i partits polítics també seran consultades a través d'altres mitjans.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Coneixement
Unitat promotora Institut Català d'Energia
Disposa de retorn No
Data d'inici 16 de Desembre de 2019
Data de finalització 31 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-12-300

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

263

Participants

391

Seguidores

18

Comentaris

89

Propostes

137

Adhesions