" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions del llibre tercer del codi de finances públiques, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Amb aquesta iniciativa és pretén dotar de major seguretat jurídica la regulació vigent, adaptant la Llei de finances públiques a la realitat i als mitjans actuals, disposant així d'un marc jurídic de les finances clar i coherent.

Objectiu de la consulta

L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de la programació pressupostaria a mitjà termini de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i l’elaboració i gestió dels seus pressupostos anuals, disposant així d’un marc jurídic de les finances clar i coherent, i que faciliti la seva actualització àgil.

Preguntes per orientar les aportacions

  • Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
  • Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? 
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  • Cal considerar altres alternatives a les proposades?
  • Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
Qui hi participa La ciutadania en general com a subjectes que es poden veure afectats per aquesta norma o a qui potencialment se’ls podrien aplicar les seves disposicions.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Pressupostos
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Abril de 2022
Data de finalització 10 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2022-04-480

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-3-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-programacio-pressupostaria-pressupostos/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-3-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-programacio-pressupostaria-pressupostos/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores