" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

L'excel amb el retorn a les propostes el podreu trobar al següent document adjunt.

Retorn del procés participatiu de la llei de participació


El procés participatiu per treballar una llei de participació que consolidi el model de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya com un dels pilars del govern obert, ha finalitzat.


Del total de 8 sessions que s'han celebrat durant el darrer trimestre de 2022 i principis de 2023, han participat un total de 80 persones (la majoria dones) i 43 entitats. S'han recollit 161 aportacions amb un total de 91 propostes.


Les aportacions rebudes aborden aspectes com ara que la nova llei ha de reforçar la inclusió i les garanties dels participants, així com que cal abordar la planificació de la participació ciutadana amb antelació i els recursos necessaris (econòmics, humans, d'infraestructura).


En aquest sentit, del total de 91 propostes, 45 s'han acceptat, 24 han estat parcialment acceptades, 17 propostes continuen en estudi per valorar la seva viabilitat i 5 no han estat acceptades. Aquestes darreres desbordaven l'àmbit de la nova llei de participació, com ara, millorar la connectivitat dels municipis petits o habilitar un telèfon d'atenció a persones amb discapacitat, motiu pel qual no han estat acceptades.


Les dades exposades corresponen a les 8 sessions del procés participatiu de llei, sense comptabilitzar una sessió addicional sobre la participació en els equipaments públics, que es va dur a terme el dia 1 de març, atesa la demanda de les persones participants de poder tractar específicament aquest tema. Les aportacions realitzades en el marc d'aquesta última sessió encara estan pendents del retorn. Les dades del retorn, que es relacionen a continuació, no inclouen tampoc aquesta última sessió.La majoria de propostes, acceptades


Del total de propostes rebudes, gairebé el 80% han estat acceptades o parcialment acceptades.

Aquestes aportacions abordaven qüestions com ara que la nova llei ha de reforçar la inclusió i les garanties de les persones participants; que si s'impulsa la participació, s'ha de planificar amb temps; que s'han de posar a disposició els recursos necessaris; que la ciutadania ha de disposar de la informació suficient per poder formar una opinió pròpia; la importància del retorn als participants, així com el seguiment de l'impacte de les propostes en les polítiques públiques.


D'una banda, queden com a propostes parcialment acceptades i han d'estudiar-se per part de la Subdirecció General de Participació ciutadana aquelles relatives a què la nova llei hauria de servir per harmonitzar i donar coherència a les diferents figures de participació que es preveuen a les diferents lleis sectorials que hi ha actualment, com ara en l'àmbit del medi ambient o l'urbanisme.


D'altra banda, les propostes que assenyalen la necessitat de preveure un òrgan de garanties, o d'un canvi cultural per tal d'impulsar la participació de qualitat, es consideren "parcialment acceptades", en el sentit que a vegades, sobrepassen les possibilitats d'incidència de la nova llei de participació, i afecten competències d'altres departaments i/o se n'ha d'acabar de valorar el seu encaix jurídic.


Pel que fa a com han estat elaborades les propostes rebudes fins ara, la majoria són fruit de les sessions de deliberació que s'han dut a terme.

Pressupostàriament, el procés participatiu ha suposat una inversió pública de 16.335,00 €, en concepte de la dinamització de les sessions participatives.

Podeu veure la presentació del retorn del procés participatiu que va fer la Subdirectora General de Participació ciutadana a la sessió de retorn del passat dia 21 de març de 2023.


Calendari


Un cop acabada la recollida de propostes del procés participatiu, aquestes han estat presentades al Grup motor, que vetlla pel bon funcionament d'aquest procés participatiu.

Recordem que l'objectiu de la nova llei de participació ciutadana és consolidar un model de participació que sigui un referent per a les administracions catalanes i permeti millorar la qualitat democràtica i les polítiques públiques i per a això vol incidir en:


  • Promoure la participació ciutadana com a instrument per abordar els reptes de futur.
  • Reforçar el compromís institucional amb la participació.
  • Millorar les possibilitats de participació i garanties de les persones participants.


El dia 21 de març es va fer públic el retorn de la unitat impulsora a les aportacions recollides, en el marc de les activitats de la Setmana del Govern Obert.


Així mateix, s'ha contractat un estudi jurídic comparat de la normativa sobre participació ciutadana a diferents països. Amb tot aquest material, es preveu que l'inici de l'elaboració de l'articulat sigui a principis de març. Posteriorment, un cop es tingui un primer esborrany de l'articulat, se sotmetrà a participació ciutadana el text articulat.


L'excel amb el retorn a les propostes el podreu trobar al següent document adjunt. El retorn de la sessió sobre participació en la gestió d'equipaments el podeu trobar al següent document adjunt.

Properament carregarem cadascuna de les aportacions amb el seu retorn associat al portal per tal de garantir una major traçabilitat.