" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Expedient disciplinari i sanció per incompliment dels preceptes q regulin la selecció i cessament de personal temporal – considerant-lo falta greu o +

19/01/2022 07:59  

Tipificar com a falta greu l’adopció de resolucions q suposin prolongació indeguda de situacions d’interinitat. Sancionar, entre altres, amb el demèrit professional (exemple: pèrdua de graus en carrera horitzontal, o de nivells consolidats, privació del dret a ser avaluat x a ascensos o impossibilitat de participar en procediments de provisió o prohibició d'ocupar càrrecs de comandament per període de 2 anys. Sanció al personal temporal: prohibició d’ocupar llocs d'interí per 2 anys 

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83291
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83291/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83291/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (20.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Maria R

dona, tampoc cal ser tant dràstica. Només cal que cessin als interins que han abusat tant temps de l'interinatge i que s'alliberin aquestes places per poder convocar més processos selectius, igualitaris, transparents...

No farè cap valoració subjectiva del teu comentari. Les lleis de funció pública regulen, entre altres, el règim disciplinari dels funcionaris i qualsevol incomplement de les lleis i de la normativa de desenvolupament ha de ser sancionada. Atesa la nova regulació que limita el temps de cobertura de vacants, i tenint en compte l'incompliment sistemàtic de la normativa q s'ha fet fins ara, crec que és una mesura necessaria, justa, proporcionada i q garanteix drets, obligacións i cumpliment del codi ètic. El contrari seria deixar la porta oberta als fraus de llei continuats i a l'incompliment d'obligacions legals i reglamentáries q vinculen al personal funcionari. Altres administracions ja ho han inclós al seu catàleg de faltes i sancions del règim disciplinari. Aquí com en moltes altres coses, fem tard. Crec que aquesta contribueix a fer una millor llei, i espero que el projecte de llei del govern cotempli mesures en aquest sentit, o que l'incloguin les diputades al tràmit parlamentari.

Avatar: Participant eliminada

O t'has mogut poc o vius al món de iupi.
Per si no saps, hi ha bases de dades als departaments que identifiquen els candidats amb criteris subjectius.
Darrerament, també he vist modificar una entrevista a format "càsting" i quan busques l'altre candidat, veus que no és de la casa i que té cognoms "coneguts" al departament, al sector o a la comarca (endevina qui va al careig sabent les preguntes).
O el típic "amb el teu c-v i els meus contactes seràs .." (només funciona amb universitats privades).
I els màsters d'ESADE per acreditar un coneixement específic diferenciador i justificar un càrrec? (després no hi ha diners per formació bàsica de debò)
Només són exemples.
Ningú denuncia perquè a tots els departaments hi ha bony o berruga.
La normativa és paper mullat.

Conversa amb G
En contra  

Sanció al treballador per l'abús de l'empleador? I a més, li posarem una multa econòmica i una pena de pressó...

Avatar: Participant eliminada

Els endollats saben perfectament que estan essent endollats en detriment d'altres candidats.
Aquesta complicitat hauria de ser penalitzada.
Però primer cal un mecanisme per garantir l'anonimat de la persona denunciadora per evitar represàlies futures.

No. no he dit això. He proposat afegir una nova conducta al catàleg d'infraccions del personal, q consisteix en: tipificar com a falta greu: l’adopció de resolucions i informes q suposin prolongació indeguda de situacions d’interinitat. Les sancions q he proposat pq crec q podrien ser més adequades són les de demèrit professional. No obstant això, si el personal q du a terme l'acció no és un funcionari de carrera la sanció és distinta (pq no te graus ni nivells consolidats, ni pot fer promocions i etc), per això l'equivalent podria ser la impossibilitat d'interinatges durant un temps q en funció de la gravetat arribaria a un màxim de 2 anys. Però la sanció s'imposa per l'acció q he dit (adopció de resolucions), és a dir: en el desenvolupament del seu càrrec com a funcionari. No em referisc al moment del cessament "normal": aquest cessament serà pels motius q marca la llei (fi de la substitució, o del pla temporal, o ocupació per funcionari.. Més info: art 171.1.g ley valenciana 4/2021

That 2 year ban from holding a temporary position is also a heavy punishment, plus no salary increase and promotion stickman boost

You need not be that extreme either. All that is required is the dismissal of the temporary employees who have exploited the work placement for so long, and the release of these jobs to allow for more selective, equitable, and transparent procedures... smash karts

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...