" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic català per adequar-lo als nous temps i a les exigències de la ciutadania. Es pretén una millora de la qualitat institucional de l'ocupació pública catalana introduint aquells elements bàsics d'innovació que facin de l'ocupació pública una institució amb alt grau de professionalització, imparcial i responsable per la gestió dels seus resultats amb una vocació indubtable de servei a la ciutadania

Objectiu de la consulta


Recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa, per assolir una reforma integral de l’ocupació pública catalana, per modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la molt més eficient. La institució de la funció pública ha de ser creadora de riquesa; ha d’aportar valor afegit a les institucions catalanes, a la seva ciutadania, a les seves empreses i a la societat en general. Cal superar el model burocràtic actual i orientar l’actuació de les nostres administracions públiques cap al compliment d’objectius.

Com a objectius més específics: 

 • Establir un marc legal de l’ocupació pública comú a totes les administracions públiques catalanes per tal d’adaptar-lo a l’entorn social, econòmic i cultural i a l’actual context tecnològic i científic.
 • Reforçar les capacitats executives, ètiques i professionals de l’ocupació pública catalana.
 • Redissenyar les polítiques de selecció en l’ocupació pública catalana, així com atraure talent cap a les administracions públiques catalanes per rejovenir les plantilles.
 • Dotar les administracions públiques catalanes de les eines adequades per una planificació estratègica dels recursos humans.
 • Prioritzar la captació de nous perfils professionals, principalment científics i tecnològics.
 • Aprofundir en la necessitat de professionalitzar els sistemes de selecció, aplicar mecanismes per agilitzar-los i adequar les proves a les funcions que han de ser efectivament desenvolupades.
 • Establir eines per reduir la temporalitat en l’ocupació pública agilitzant els processos selectius i al mateix temps, preveure mecanismes d’exigència de responsabilitat en cas d’abús d’aquesta situació.
 • Simplificar l’actual estructura de cossos i escales adequant-los als àmbits competencials necessaris i redefinir els llocs de treball públics per dotar-los de molta més polivalència.
 • Facilitar mecanismes de mobilitat i d’ajustament temporal per poder atendre eficaçment les necessitats sobrevingudes.
 • Detectar i captar talent dins l’organització, per mitjà de sistemes efectius de promoció interna i de provisió de llocs de treball o de formació.
 • Establir mecanismes per permetre una mobilitat efectiva del personal entre les diferents administracions públiques catalanes.
 • Impulsar la carrera professional en el propi lloc de treball sense tenir en compte exclusivament l’antiguitat sinó per l’avaluació continuada de l’acompliment amb una acreditació prèvia de competències.
 • Donar un fort impuls a la formació amb plans d’acompanyament professional que incloguin la renovació de coneixements i habilitats.
 • Implementar un sistema d’avaluació del desenvolupament de la feina dels empleats públics que defineixi els objectius a assolir i mesuri el grau real d’acompliment. 


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Creieu necessari adequar la normativa vigent en matèria d’ocupació pública a les necessitats econòmiques, socials i tecnològiques actuals?
 2. Considereu que ha d’haver una ocupació pública amb unes normes comunes a totes les administracions públiques de Catalunya? En cas afirmatiu, veieu apropiat que els empleats públics de Catalunya tinguin mobilitat entre les diferents administracions?
 3. Creieu important reforçar els mecanismes per garantir l’ètica i professionalitat dels empleats públics?
 4. Veieu oportú que les administracions públiques catalanes planifiquin les necessitats dels seus recursos humans amb l’objectiu de rejovenir les seves plantilles?
 5. Considereu necessari agilitzar i professionalitzar la realització de les proves de selecció per a l’accés a l’ocupació pública catalana?
 6. Creieu necessari que les polítiques de selecció de personal estiguin adreçades a fomentar l’accés a les administracions públiques catalanes de les persones amb nous perfils professionals principalment científics i/o tecnològics?
 7. Considereu que l’estructura actual de cossos i escales de funcionaris públics s’ha d’adaptar a les noves titulacions i als nous perfils professionals?
 8. Creieu necessari que les prestacions dels empleats públics s’avaluïn en funció d’uns objectius fixats i els resultats obtinguts?
 9. Considereu oportú que es desenvolupi un sistema de carrera professional dels empleats públics que fomenti l’avaluació de l’acompliment dels objectius que es fixin?
 10. Creieu important la formació dels empleats públics en un entorn de canvi social, econòmic i tecnològic?

Propostes Veure tots (159)

La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Veure tots (159)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució d'entitats i associacions d’atenció a persones amb discapacitat i, especialment, el Consell de la Discapacitat de Catalunya, així com de les organitzacions sindicals més representatives
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Direcció General de Funció Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 09 de Desembre de 2021
Data de finalització 21 de Febrer de 2022
Referència: II-PART-2021-12-442

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>