" class="part-icon-bars">

La contribució de Catalunya al desenvolupament global

#ParticipaCooperació Encarem els reptes de la cooperació catalana al desenvolupament

Fase 5 de 5
Retorn 01/07/2019 - 28/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El procés participatiu "Visió 2030" ha tingut com a objectiu generar una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació al desenvolupament de Catalunya amb relació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), alhora que sustentar el futur Pla director de cooperació 2019-22, tot ampliant i diversificant les relacions, i identificant noves oportunitats de treball conjunt.

En general, els processos de participació ciutadana s'organitzen per mejorar :

  • L’eficàcia de les polítiques de cooperació, en tenir accés a informació que està en mans de la ciutadania, aprofitant la intel·ligència col·lectiva.
  • La qualitat democràtica de les polítiques de cooperació, ja que s’amplien els canals i els agents amb capacitat d’incidir-hi.
  • Les relacions entre ciutadania i l’administració competent en cooperació, ja que obrir un procés de participació implica informar, escoltar, decidir i retre comptes a la ciutadania.

 Específicament, el procés participatiu “Visió 2030 – La contribució catalana al desenvolupament global, s’han cobert una sèrie d’objectius:

  • Primer, fer una reflexió estratègica amb una diversitat d’actors al voltant de la cooperació catalana en relació a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta reflexió ens ha sigut de molta utilitat a l'hora d'orientar la política pública de cooperació al desenvolupament de Catalunya.
  • Segon, i a partir d’aquesta reflexió, contribuir a la definició del Pla Director de Cooperació 2019-2022, el qual concretarà les prioritats geogràfiques i sectorials, les modalitats i instruments l’escenari pressupostari quadriennals. La reflexió estratègica podrà servir també per futures concrecions de la política pública de cooperació catalana.
  • Tercer, fomentar una forma de treballar dins del sector de cooperació català, amb un procés obert i innovador, que ha donat prioritat a la identificació de nous actors, establint relacions i aliances estratègiques, tot accedint al coneixement que tradicionalment no estava emmarcat en el sistema de la cooperació al desenvolupament.


Actors cridats a participar

La identificació i convocatòria dels actors per a la participació ha sigut sempre un element clau en tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que s’ha volgut incorporar una major diversitat, amb actors que tradicionalment no han format part del sector de cooperació, però que en el nou context de l’Agenda 2030 i els ODS esdevenen rellevants. A més, s’ha volgut fer un procés més obert i innovador que ha incorporat actors de fora de Catalunya implicats i destinataris de la política de cooperació catalana com les contraparts.

Debats i resultats

  •    4 sessions informatives del funcionament del Procés Participatiu ( Juliol-Setembre)
  •    Sessions Presencials a Catalunya: del 19 de setembre al 30 d’octubre

- Barcelona: 19 sessions amb un total de més de 300 inscrits.  

- Girona, Tarragona i Lleida: 1 sessió per província, amb un grau global d’alta participació.

  • Sessions de debat autogestionades: s’ha ofert la possibilitat d'organitzar debats articulats i autogestionats sent el resultat obtingut l’aportació de 20 sessions autogestionades entre les quals trobem membres i col.laboradors d'entitats o ONGD i interessats particulars, incloent la realització de 3 sessions de participació en països amb una important trajectòria dins la cooperació catalana (3 sessions al Marroc, Moçambic i Colòmbia).
  •    Participació online: s’han recollit un total de més de 8 aportacions a la pàgina web en relació amb el procés participatiu que han estat dividides dins dels diferents eixos de debat.Comunicació

En el procés participatiu Visió 2030 la comunicació ha estat un dels elements més importants per al seu èxit.

Amb el suport professional d’una empresa de comunicació, s’ha elaborat un Pla de comunicació que ha tingut com objectius donar a conèixer a la ciutadania i el conjunt d’agents implicats els elements bàsics de l’Agenda 2030 i els ODS, en què a consistit el procés participatiu, a qui s'ha convocat i com s’hi podia participar.

A través de diversos canals, i en funció del mapa d’actors plantejat, s’han desplegat una sèrie d’instruments (web, mailing i xarxes socials –propis de la unitat promotora, però també de les entitats i/o actors convocats -, premsa i ràdio local, banners, cartells, cartes a entitats, etc...) que han buscat un apropament cap a la ciutadania.

 Les diferents vies comunicatives han permès fer el seguiment i suport als participants, fomentant també la seva contribució constant per continuar enriquint les sessions i debats de les seves aportacions.

Avaluació

Per a cada sessió presencial s’ha realitzat un informe parcial que recull de manera sistemàtica i ordenada les aportacions fetes pels participants, així com la metodologia utilitzada i les persones i entitats que hi van prendre part.

A partir dels 4 eixos principals en els quals s’enquadraven els diferents temes de les sessions, també s’han elaborat 4 informes finals que recullen de forma integral les contribucions i propostes que s’han treballat en les diferents sessions.

De les sessions autogestionades també s’ha elaborat un informe parcial per a cadascuna de les realitzades, i un informe final que agrega els resultats de totes les sessions autogestionades, juntament amb els resultats de la participació online.

S’està elaborant un informe d’impactes que explicitarà quins han estat els resultats que incideixen en la política catalana de cooperació, i que raonarà els motius i la forma en que s’han inclòs o s’han exclòs aportacions recollides en la reflexió estratègica per a la Visió 2030, i com això incidirà en el nou Pla Director.

Al llarg del procés s’han enviat newsletters de seguiment del procés participatiu i dels resultats que s’han obtingut.

Documents relacionats

Informe recollida d'aportacions fetes en el marc de les diverses sessions autogestionades amb enfocament a la Visió 2030

Recollida d'aportacions fetes en el marc de les diverses sessions presencials de debat del procés Visió 2030

Informació general i guions dels debats

Qui hi participa A persones que treballen, estan vinculades o tenen interès en els diferents temes de debat. A ONGD o entitats catalanes o de qualsevol altre país. A organitzacions contraparts de la cooperació catalana. A qualsevol ciutadà que hi vulgui participar.
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Entitats dinamitzadores Fundació Peres Tarrès, CERES i Delibera
Cost 34.917,88 €
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Juliol de 2018
Data de finalització 28 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2018-07-129

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacooperacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacooperacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

203

Participants

31

Seguidores

5

Comentaris

23

Trobades