" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 15/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Departament de Territori ha encarregat a l'INCASÒL la redacció i la gestió pel desenvolupament del Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica LOGIS Empordà (PDUAELE). Juntament amb els ajuntaments implicats, han engegat un procés de participació ciutadana amb l'objecte de què la ciutadania i els agents més estretament implicats puguin contribuir amb reflexió, propostes i contingut al PDUAELE.Per què es fa aquest Pla Director Urbanístic?

Els objectius del Pla Director Urbanístic LOGIS Empordà (PDUAELE) són:

  • Delimitar i ordenar un o varis sectors de desenvolupament urbanístic d’activitat econòmica estratègics, d'interès supramunicipal i d’alta rellevància econòmica.
  • Desenvolupar les noves activitats de manera compatible amb l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible.
  • Reservar els terrenys destinats a les infraestructures ferroviàries previstes per l’Estudi informatiu.

En aquest context, és necessari iniciar la formulació d’un PDU d’àmbit supramunicipal i d’alta rellevància econòmica, que permeti l’execució d’aquesta àrea de desenvolupament urbanístic de caràcter estratègic i supramunicipal que concentri, potenciï i dinamitzi un àmbit d’activitat econòmica. Tot això, tenint en compte l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies, i la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural cultural i paisatgístic, per tal de mantenir els valors històrics i identitaris de la zona.

Així doncs, com els PDU són un instrument de Govern, el Departament de Territori demana la col·laboració de l'Institut Català del Sòl en la redacció íntegra del PDUAELE, per ser l’ens de govern amb competències per ser l’Administració actuant, a més de ser el propietari majoritari dels terrenys d’un dels sectors inclosos en el nou àmbit a desenvolupar.

Per la qual cosa, l’Institut Català del Sòl i els Ajuntaments afectats col·laboren per desenvolupar el procés de participació ciutadana que té per objecte que la ciutadania i els agents més estretament implicats puguin contribuir amb reflexió, propostes i contingut a aquest Pla Director Urbanístic.

Objectius del procés de participació

L’objectiu general del procés participatiu és recollir les propostes ciutadanes perquè puguin ser avaluades per les institucions competents (INCASÒL i Departament de Territori) i estudiar la seva viabilitat d’incloure-les al projecte. A la finalització del procés, hi haurà un retorn a la ciutadania de les conclusions del procés participatiu.

El principal objectiu és reflexionar conjuntament la potenciació del LOGIS Empordà en base a la intermodalitat i com s’ha de relacionar amb el territori. La diagnosi col·lectiva de la situació actual (preexistències) i dels reptes i propostes de futur serà tingut en compte per la següent fase del PDU on caldrà concretar el planejament.

De què parlarem? Els eixos del debat

Aquests són els eixos del debat on s'emmarcaran les vostres aportacions:

  • Eix 1. Les oportunitats i els reptes del PDU LOGIS Empordà en el model econòmic i social del territori.
  • Eix 2. Els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals (valors a tenir en compte i factibilitat de les mesures per preservar-los).
  • Eix 3. La nova activitat econòmica: Tipologia d’usos i emplaçaments, intensitats, condicions d’edificació, espais lliures, equipaments,...
  • Eix 4. El PDU Logis Empordà i la mobilitat quotidiana i propera.
Qui pot participar?

Estan convidades a participar totes les persones i entitats vinculades al territori objecte del Pla director.

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí podran tenir incidència i ser incorporades en el PDUAELE. Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de l’aprovació inicial, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. Així mateix, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Imatges relacionades

Propostes Veure tots (1)

Benvolguts Srs.,El Mas la Gruta, finca agrícola, és propietat de la família Company des de 1944,...
Veure tots (1)
Qui hi participa Persones i entitats vinculades al territori objecte del Pla director
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Incasòl
Unitat promotora Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
Entitats dinamitzadores Arc Mediació
Disposa de retorn No
Data d'inici 16 de Maig de 2024
Data de finalització 31 de Desembre de 2024
Referència: II-PART-2023-10-630

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaelogisemporda/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaelogisemporda/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>