" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 16/09/2024
Fases del procés

Sabeu què és un Pla Director Urbanístic? Aquí podeu trobar algunes definicions que us poden ajudar a participar en aquest procés...

Alguns conceptes relacionats amb el Procés de Participació per elaborar el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica:

 • Cessió urbanística: És la obligació legal dels propietaris de sòl de transferir la titularitat de determinats terrenys a l’administració, renunciant al dret propi, en virtut del desenvolupament del planejament.
 • Classificació del sòl: És la tècnica urbanística que fa la distribució del territori segons diverses categories o classes, les quals comporten diferents drets i obligacions jurídiques. D’acord amb la legislació urbanística hi ha tres classes de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
 • Equipaments: Són el sòls destinats a determinats usos col·lectius que el planejament diferència de la resta atès el seu valor estructurant per al funcionament de l’activitat social.
 • Espais lliures: Comprèn els sòls destinats a espais lliures amb arbrat i jardineria, aquelles superfícies continues que configuren espais de relació cívica, i aquells altres que degut a la seva naturalesa i la seva especialització es mantenen lliures d'edificació i altres usos.
 • Parcel·la: És la porció de sòl en rasant, subsòl o vol, que té atribuït edificabilitat i ús, o només ús urbanístic independent, que constitueix o pot constituir una unitat registral de propietat.
 • Participació ciutadana: procediment pel qual els ciutadans exerceixen el seu dret a opinar sobre una qüestió que els afecta directament.
 • Planejament territorial: Defineix les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial de desenvolupament i de la situació socioconòmica, tot indicant les estratègies de desenvolupament dels nuclis de població (sistema territorial d’assentaments); els espais i dels elements naturals, i les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que cal conservar per raó d'interès general (sistema territorial dels espais oberts); i preveuen l’emplaçament de grans infraestructures de comunicacions, de sanejament, energètiques i d'equipaments d'interès general (sistema territorial de mobilitat i transport).
 • Planejament urbanístic: Impliquen l'ordenació sistemàtica integral, total o parcial, d'un municipi o més, en previsió i amb programació del seu desenvolupament futur, tot aplicant les determinacions de la planificació territorial.
 • Pla director urbanístic (PDU): És el document de planejament urbanístic que fixa les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal, o bé d’una matèria específica (infraestructures, habitatge, sòl no urbanitzable, medi ambientals, etc.).
 • Qualificació del sòl: És la tècnica urbanística que consisteix en atribuir al sòl unes determinades qualitats o drets i obligacions jurídiques. D’acord amb la legislació urbanística hi ha dos grups bàsics en funció del règim d’atribucions: els sistemes (espais destinats als usos col·lectius) i les zones (usos privatius).
 • Sector: Fa referència a una àrea concreta dins del PDU, bé sigui un nou pol industrial o bé una expansió d’un de preexistent.

Per consultar altres conceptes tècnics relacionats amb l’urbanisme, podeu fer-ho aquí: https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/planejament_general/glossari/index.html