" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Dret a la ciutat (integració dels barris informals al teixit i serveis urbans)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure la "sensibilitat al conflicte" de forma transversal a les actuacions de cooperació al...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Col·lectius ciberfeministes, antiracistes i decolonials
Acceptades
Clarificar el rol de cada actor (ACCD i DIBA) i donar més suport i recursos perquè els gestioni...
Acceptades
Oferir un acompanyament o suport a les universitats.
Acceptades
Implicar les empreses a través de les seves àrees de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)....
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Integració dels sistemes universitaris dels països socis / receptors.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) per tal de combatre el discurs...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Compra pública socialment responsable.
Acceptades
Espai de retiment de comptes
Acceptades
Haurien de ser aportacions de llarga durada, amb entitats locals que tinguin un impacte real.
En avaluació
Dotar d’una seu física al territori de l’ Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o de...
Acceptades
Ser garant de la transparència i la coherència de les polítiques de cooperació.
Acceptades
Les entitats finançadores cal que facin més visites als projectes per tenir un contacte més...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Calen recursos per invertir en altres vies que no siguin les convocatòries de subvencions.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No copiar sistemes o centres d'altres territoris sinó fer-ne un d'adaptat a Catalunya. En aquest...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Incorporar la col·laboració de les diferents entitats en el seguiment i avaluació de l'estratègia
Acceptades
Posar l'èmfasi en el dret a la vida, independentment del tipus de crisis.
Acceptades
Enfortir les capacitats i els sistemes universitaris als països socis. En aquest sentit,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Crear mecanismes (tècnics i econòmics) per avaluar l'impacte de l'EpD, amb indicadors definits...
Acceptades
Centre català d'empreses i drets humans
Acceptades
Empreses extractivistes de recursos naturals i els seus efectes sobre les comunitats indígenes,...
Acceptades
Transversalitat entre gènere i drets humans, treballant amb actors més transversals la governança...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Incloure les modalitats d'actuació de la resolució 1325 de l'ONU, i tota la resta de resolucions...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treball conjunt de la Generalitat amb altres administracions públiques per harmonitzar...
Acceptades
Garantir interseccionalitats de gènere a l'hora d'acompanyar a defensores de drets humans
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Unir prevenció i incidència en la nova agenda de pau, resolució 1325 de l'ONU
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Pau i no violència (esmentat en els dos grups de treball)
Acceptades
Sigui quina sigui la denominació, aquesta hauria d'incorporar la direccionalitat en el paradigma,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria repensar la comissió de coordinació amb els Ens locals, que hi hagués una representació...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Sensibilització ciutadana sobre cooperació al desenvolupament, doncs si hi ha una demanda social...
Acceptades
Comunitat educativa ampliada: estudiants, professorat, sindicats d’estudiants, AMPA’s i AFA’s,...
Acceptades
Afavorir amb punts la cooperació entre agents. Donar més punts als projectes que fomentin la...
Acceptades
Cultura de pau i desmilitarització
Acceptades
Obtenir presència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal d’augmentar la...
Acceptades
Incloure formacions sobre cóm es comptabilitza el 0,7%; a vegades costa saber com es calcula el...
Acceptades
Més que accelerar, cal estabilitzar les polítiques, instruments i estratègies, que no canviïn...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Revisió dels elements pedagògics dels projectes d'EpD. Incorporar dins els projectes eines per a...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Garantir la salut sexual i reproductiva (mutilació femenina -IMGF, dret a l'avortament-, no només...
Acceptades
Necessitat que existeixi un programa/política pública de foment de la pau de la Generalitat de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Interlocutor amb els actors del conjunt del territori (els actors de tot el territori han de...
Acceptades
És imprescindible tenir present les estructures socials tradicionals d'organització pròpies del...
Acceptades
Dret a l'interès superior de l'infant (best interests)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dret a la salut (amb un concepció holística i integral), que impliqui un abordatge de l'atenció...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treball a iniciativa dels actors (tant del Sud com del Nord)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Major coordinació amb el sistema universitari i de recerca.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cooperador estratègic entre administracions nord-sud.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Coherència de polítiques, entre les polítiques de la Generalitat de Catalunya (acció exterior,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
També, s'ha de tenir en compte l'estat i l'enfortiment de les entitats a les ciutats i poblacions...
Acceptades
Incorporar la relació i col·laboració de les universitats, amb les entitats i ACCD, donat el seu...
Acceptades
Escolta activa de la Direcció General de Cooperació i de l'Agència, en general i envers altres...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Reforçament d'actors locals en processos de pau
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Desburocratització per facilitar l’accés a les entitats a les subvencions. Simplificar burocràcia...
En avaluació
Violència de gènere i violència masclista
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Col·lectius que s'estan unint per reivindicar aquests drets
Acceptades
Fomentar projectes més a llarg termini.
Acceptades
Divulgador i difusor de la cooperació al desenvolupament i de bones pràctiques
Acceptades
Partir de les epistemologies pròpies dels pobles amb els que es treballa
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar la visió de l'impacte del canvi climàtic sobre els mitjans de subsistència de les...
En avaluació
Afavorir sinergies entre l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i les...
Acceptades
Implicar a les comunitats residents a Catalunya dels països socis, també en el seguiment i...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Reforçar la cooperació tècnica amb els tècnics dels països socis.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar amb les organitzacions per entendre diferències culturals i treballar amb totes elles.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Posar en valor les apostes territorials i municipals en matèria de cooperació. La intencionalitat...
Acceptades
Drets humans, drets econòmics, culturals i socials
En avaluació
Implementació del Fons Cistella
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fer cooperació adaptada a la necessitat i realitat regional i no posar tot en un mateix sac. No...
Acceptades
Persones migrades, en específic quan es tracta de drets d'aquest col·lectiu
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear doctorats industrials a les universitats en matèria de Cooperació. Seria un camp...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Digital Organitzation (organització global a través de les noves tecnologies), a través del...
Acceptades
Visitar els projectes de les entitats als països i crear diàleg amb les autoritats locals on...
Acceptades
El model d'acció exterior ha d'estar alineat amb el Pla Director de Cooperació. Això comporta...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Tasca de formació i acompanyament als actors.
Acceptades
Major transversalitat en els espais de decisió, major lideratge de les dones
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Analitzar els mecanismes que s'utilitzen per fer cooperació i adaptar-los per tal que es puguin...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dret a la veritat , amb mecanismes que permetin combatre i refutar arguments que científicament...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Les universitats són un node, una peça més que ha de servir per articular la cooperació.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Igualtat i lluita contra la violència de gènere
Acceptades
Impulsar una cooperació universitària de qualitat i reglada; per exemple, impulsar...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Educació per futurs alternatius. El futur ha de ser diferent a l'actual per garantir-ne la seva...
Acceptades
En les poblacions més vulnerables.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0