" class="part-icon-bars">

Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua

#tributsaigua Consulta pública prèvia l’elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Fase 2 de 2
Fase Retorn 25/04/2022 - 29/04/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectiu principal

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectades per l’aplicació dels tributs, així com d’aquells que col·laboren en la seva aplicació,  en relació amb l’aprovació d’una nova norma reglamentària actualitzada en desenvolupament de la regulació legal en matèria de tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua i obtenir les seves aportacions i observacions. 

Els objectius de la iniciativa són:

a) Disposar d’un reglament amb una regulació completa en relació amb el cànon de l’aigua i la resta de tributs propis del cicle de l’aigua gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, ajustada a la normativa legal i que elimini les inseguretats jurídiques derivades de l’actual dispersió normativa.

b) Contribuir a garantir el compliment efectiu del principi de recuperació de costos.

c) Impulsar la implantació de les noves tecnologies en les tramitacions i els procediments tributaris.

d) Facilitar al contribuent tant la tasca de relacionar-se amb l’Agència Catalana de l’Aigua com el compliment de les obligacions que la Llei l’imposa, en un marc de seguretat jurídica, amb l’actualització del reglament d’acord amb les modificacions legals prèvies del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, de tal manera que la regulació reglamentària no pugui induir a confusió o error respecte de procediments, tramitacions o altres aspectes que, pel transcurs del temps, s’hagin pogut modificar.

e) Crear processos més àgils, i que recaigui en l’Administració vetllar perquè les declaracions es corresponguin amb la realitat, i, per tant, sigui correcta l’aplicació del cànon de l’aigua, la tarifa d’utilització i altres tributs. La presumpció de veracitat de les declaracions tributàries és l’element inspirador de tota la gestió dels tributs ambientals que preveu el projecte de norma, i l’Administració emprarà els procediments determinats a la Llei general tributària i als seus reglaments de desenvolupament, adaptats a les necessitats dels tributs gestionats per l’Agència, per comprovar la realitat de les dades declarades pels contribuents.

Propostes Veure tots (2)

Rebutjada
Centrat en les següents preguntes:Heu patit problemes en la tramitació de les tarifes socials de...
Rebutjada
- Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració...
Veure tots (2)
El que es decideix La regulació de tributs de l'aigua, cànon, per part de l'Agència Catalana de l'aigua
Qui hi participa és oberta al conjunt de la ciutadania i especialment, atès el caràcter tècnic-tributari del projecte normatiu, als usuaris domèstics, industrials, agrícoles i ramaders d’aigua, així com a les entitats subministradores, públiques (ens locals) o privades (concessionaris del servei i altres), doncs són els principals grups als quals s’adreça la norma.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àrea d'organització Area Tributaria
Unitat promotora Agència Catalana de l'Aigua
Disposa de retorn
Data d'inici 03 de Febrer de 2022
Data de finalització 30 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2019-04-230

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-tributs/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-tributs/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>