" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_02_Millores en sistemes de sanejament en servei

16/02/2021 17:16  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació als estats ecològics dels rius abans i després de les depuradores, hi ha un desequilibri entre els paràmetres dels llindars d'abocament permesos de la depuradora i els paràmetres de qualitat del medi. Per tant, es dona que les depuradores compleixen amb els paràmetres d’abocament, però després el que rep el medi no té els valors adequats i no es compleixen el llindars. Caldria treballar la reducció de nutrients, com es recull en el Pla de mesures. Cal anar avançant perquè els valors d'emissió s'equiparin als valors dels rius, per arribar als llindars de qualitat de la Directiva Marc

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Efectivament les actuacions que es programen estan a cavall de complir els criteris d'emissió i d'immissió que fixen les respectives normatives i s'han de tenir present aquests dos condicionants per donar compliment a les dues Directives: D91/271/CEE de tractament d'aigües residuals urbanes i DMA/60/2000 (Directiva Marc de l'Aigua). Quan es detecta un punt de control d'una massa d'aigua en què hi ha un abocament que influeix molt en l’incompliment de la mateixa (pressió-impacte), s’actua en la mesura correctora per minimitzar la pressió d'aquell abocament. També cal tenir present que les diferents tecnologies de depuració van avançant, però aconseguir una qualitat d'aigua sense cap registre de presència antròpica actualment tindria un cost d'inversió molt elevat. Cal tenir en compte que la major part de les masses d’aigua estan en un règim mediterrani i el factor de dilució i d'autodepuració propi del sistema fluvial en molts cursos d'aigua és molt baix o nul. És a dir, pot passar que una EDAR aboqui amb una qualitat dins dels límits de la directiva i tot i així la massa d’aigua té dificultats per complir respecte els objectius de qualitat que té fixats.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80389
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80389/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80389/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots