" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

207_ Prevenció i manteniment de les lleres

17/12/2019 18:02  
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les lleres, ja que els ens locals han de poder controlar els abocaments incontrolats, runes, etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les actuacions en trams de lleres urbanes, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional i sens perjudici de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponen als ajuntaments. No obstant, l’ACA contribueix a finançar aquestes actuacions mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.
Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l’enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l’article 3 del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) pugui ser considerada com a residu municipal.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Administracions
07 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77466
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77466/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77466/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots