" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

401_Planificació preventiva i executiva

10/01/2020 17:28  
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es gestiona i fer protocols d’emergència, estudiar com es minimitza el risc, i després com es gestiona el risc quan es dona.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així doncs, el PGRI inclou mesures de protecció civil, orientades a la millora de la gestió del risc d’inundació; mesures d’ordenació del territori i urbanisme, orientades a evitar l’ocupació de les zones inundables; així com mesures de protecció, orientades a la reducció de la perillositat d'inundació a zones vulnerables, entre d’altres.
En aquest sentit, i pel que fa a la planificació dels usos permesos en zona inundable, cal fer esment a que el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües) estableix quins nous usos i activitats són admissibles a la zona de flux preferent i zones inundables, amb l’objectiu de preservar aquestes zones de noves ocupacions vulnerables que puguin incrementar el risc d’inundació. Aquestes restriccions en els usos permesos són d’obligat compliment per a totes les administracions amb competències autoritzatòries, en tractar-se de normativa bàsica.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77733
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77733/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77733/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots