" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

689_Neteja de lleres.

12/01/2020 22:31  
Acceptades
Necessitat de manteniment i neteja de les lleres i es posa l’accent en què el concepte net ha d’anar vinculat a naturalització i a la consciencia d’espai endreçat, no sense vegetació.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes, s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual.
Aquestes actuacions, tot i centrar-se fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries (erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, etc.) es planifiquen amb una visió integral des del punt de vista de la intervenció. Així doncs, també inclouen la sembra i plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial on s’actua, a on el producte vegetal està certificat i prové de vivers de la comarca o àrees pròximes.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77940
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77940/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77940/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots