" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

695_Coordinació institucional.

14/01/2020 12:58  
Acceptades
Major coordinació institucional i unificació de criteris entre administracions, perquè no s’hauria de permetre urbanitzar en zones inundables. O si més no, valorar que s’hi pot fer en cada zona.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així doncs, el PGRI inclou, entre d’altres, mesures d’ordenació del territori i urbanisme, orientades a evitar l’ocupació de les zones inundables.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’informació pública per un període de 3 mesos.
Per altra banda, la legislació sectorial (Reglament del Domini Públic Hidràulic) estableix molt clarament quins són els usos admissibles a les zones inundables (articles 9bi, 9ter, 9quàter, 14 bis del RDPH). Aquestes limitacions en els usos establertes pel Reglament del Domini Públic Hidràulic són d’obligat compliment per a totes les administracions amb competències autoritzatòries, en tractar-se de normativa bàsica d’obligat compliment.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-78042
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78042/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78042/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots