" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Millor implementació plans de risc d'inundació a la Tordera

04/02/2020 17:30  
Acceptades
Tenim tot el Delta en zona inundable, es molt important revisar els protocols d'actuació en front als episodis d'inundació, lliurar els espais que necessita el riu i revisar els plans de desenvolupament sectorials (urbanisme, turisme, agricultura, etc) tenint en compte l'increment de la frequencia i intensitat dels episodis, pels impactes del canvi climàtic.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. Així doncs, el PGRI inclou mesures de protecció civil, orientades a la millora de la gestió del risc d’inundació; mesures d’ordenació del territori i urbanisme, orientades a evitar l’ocupació de les zones inundables; així com mesures de restauració fluvial, orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d’inundació i la reducció de la perillositat d'inundació a zones vulnerables, entre d’altres.
Per altra banda, en l’elaboració del PGRI s’ha analitzat el possible impacte del canvi climàtic en l’evolució futura de la perillositat i risc d’inundació al Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC).
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’informació pública per un període de 3 mesos.

Referència: II-PROP-2020-02-78212
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78212/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78212/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots