" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Llera Pública o només Llera

22/04/2021 17:16  
Rebutjada
L'antiga Llei d'Aigües, preveia, en altres paraules, que el riu et donava i et prenia. Molts títols del Registre de la propietat fan referencia a que el límit de la finca estava en el "curs del riu", i així estava detallat en els plànols cadastrals antics. Actualment, amb el concepte de "llera pública", hi ha hagut una alteració dels cadastres, en perjudici de la Propietat. Per tant la proposta es que es limiti la denominació de “llera pública”, pel de “Llera”, que podrà esser pública o privad

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, defineix clarament que cal considerar com a domini públic hidràulic (article 2), que cal considerar com a llera pública (article 4) i que cal considera com a llera de domini privat (article 5).

Referència: II-PROP-2021-04-82142
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82142/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82142/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots