" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Gestió de manteniment de la llera

22/04/2021 17:22  
Acceptades
Cal fer una gestió continua de manteniment de la llera dels rius, tot i mantenir la biodiversitat, pera tal d’evitar els estralls de les inundacions.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual.
Aquestes actuacions, tot i centrar-se fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries (erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, etc.) es planifiquen amb una visió integral des del punt de vista de la intervenció. Així doncs, també inclouen la sembra i plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial on s’actua, a on el producte vegetal està certificat i prové de vivers de la comarca o àrees pròximes.

Referència: II-PROP-2021-04-82143
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82143/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82143/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots