" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_01_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:40  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes d’ocupació del domini públic hidràulic (DPH) i/o de la zona de policia (ZP), informes urbanístics i de grans infraestructures a Catalunya, es vol saber si aquests informes es plantegen només a la llera del riu i a la seva zona de policia o si s'amplia cap a noves zones d'urbanitzacions en les quals s’hauria de guiar i orientar quines mesures s’haurien de fer i no només les de conduir tota l’escorrentia cap al clavegueram i, posteriorment cap a la llera.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Totes les obres i activitats en zona de domini públic hidràulic (DPH) han de ser autoritzades per l’organisme de conca, és a dir, per l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas del districte de conca fluvial de Catalunya. Pel que fa a les activitats en zona de policia, únicament requeriran d’autorització aquelles actuacions incloses a l’article 9.1 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Per altra banda, l’ACA emet també informe a la zona de flux preferent i a la zona inundable, independentment de si aquestes zones excedeixen o no la zona de policia, en els termes que estableix l’article 25.4 del text refós de la llei d’aigües (RDL 1/2001). Pel que fa a les autoritzacions fora de la zona de policia, correspon a l’administració competent d’autoritzar l’ocupació i/o l’activitat el verificar el compliment del RDPH, en tractar-se de normativa bàsica d’obligat compliment. Per altra banda, l’ACA, en els informes al planejament urbanístic que emet en compliment de l’article 25.4 del text refós de la llei d’aigües, informa no únicament sobre els nous usos permesos en zona de flux preferent i zona inundable (articles 9bis, 9ter, 9quàter i 14 bis del RDPH), sinó que també estableix la necessitat de que les noves urbanitzacions, polígons industrials i desenvolupaments urbanístics incloguin sistemes de drenatge sostenible per tal de mitigar el possible increment del risc d’inundació (tal i com estableix l’article 126ter.7 de l’RPDH).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82219
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82219/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82219/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots