" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_08_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:44  
En avaluació

Nova proposta. Incorporar l'element riu, més enllà dels vectors més antròpics, als estudis cost/benefici.La qüestió és saber quines són les mesures de cost-benefici i quins elements intervenen. En les inundacions sempre es veuen molt les afectacions sobre el nivell antròpic, però no es concreten indicadors per valorar tant les afectacions en l’element riu o riera com un element viu.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els estudis cost-benefici de les actuacions estructurals de protecció s’elaboren en compliment d’allò establert a la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i a la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). Aquests estudis cost – benefici s’elaboren en base a la metodologia recollida a la “Guía Metodológica para el Análisis Coste – Beneficio de Actuaciones Estructurales de Defensa Frente a Inundaciones”, elaborada pel CEDEX al 2018, i inclouen una descripció de les característiques tècniques de l'obra de protecció davant d'inundacions, una estimació del seu cost d’execució, manteniment i reposició, així com una avaluació de la reducció del risc d’inundació associada a la seva implantació. Així doncs, en la definició dels beneficis obtinguts amb la implantació de la mesura, únicament es valoren aspectes de reducció dels danys per inundació, sense prendre en consideració d’altres aspectes com podrien ser els aspectes ambientals o socials. No obstant, els estudis d’alternatives que s’elaboren de forma prèvia a l’anàlisi cost-benefici, sí que inclouen una anàlisi multi-criteri a partir de la qual es defineix l’actuació més efectiva, no únicament des d’un punt de vista de reducció del risc, sinó prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Al llarg del proper cicle de planificació (2022 – 2027) s’espera poder millorar les metodologies d’anàlisi cost-benefici incorporant d’altres aspectes rellevants.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82226
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82226/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82226/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots