" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_14_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:47  
Rebutjada

Nova proposta. Fer un cens municipal d'habitatges, d’equipaments i d’activitats amb risc d'inundació i que aquest risc es traslladi a les escriptures de l'habitatge/propietat.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil l’avaluació de la vulnerabilitat i del risc d’inundació, així com la seva gestió i la resposta davant episodis d’avinguda. Així doncs, correspondria a la Direcció General de Protecció Civil i als municipis l’elaboració d’aquest cens. Per altra banda, el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües) ja contempla, en els seus articles 9ter, 9quàter i 14 bis, la necessitat de que el promotor i/o titular indiqui al Registre de la Propietat, mitjançant anotació registral, que una construcció es troba en zona de flux preferent i/o en zona inundable.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82232
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82232/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82232/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots